Semantic search

Jump to: navigation, search

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 5 སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད...

'phags mchog phyag na pad+mo khams gsum chos kyi rgyal po 7gong sa 7skyabs mgon 7rgyal mchog sku phreng bcu bzhi pa chen po'i gsung 'bum-front.jpeg

Dalai Lama, 14th. 'phags mchog phyag na pad+mo khams gsum chos kyi rgyal po 7gong sa 7skyabs mgon 7rgyal mchog sku phreng bcu bzhi pa chen po'i gsung 'bum འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན...

Bskyed rim spyi'i rnam par bzhag pa nyung gsal go bder brjod pa-front.jpeg

o rgyan rig 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. bskyed rim spyi'i rnam par bzhag pa nyung gsal go bder brjod pa rab gsal nor bu'i me lon...

Rtsa gsum bla ma bka' brgyad kyi bskyed rdzogs don 'grel rnam bshad-front.jpeg

o rgyan rig 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. rtsa gsum bla ma bka' brgyad kyi bskyed rdzogs don 'grel rnam bshad yid bzhin nor bu kun...

Rje btsun bla ma rdo rje 'chang tshangs dbyangs rgya mtsho'i rnam tar-front.jpeg

o rgyan rig 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. rje btsun bla ma rdo rje 'chang tshangs dbyangs rgya mtsho'i rnam tar རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་...

dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, phyag chen gyi gdams pa gces btus, dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, rig pa'i rdo ...