Semantic search

From Research Library
2021
Tibetan Publications · Volume
Sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs
sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gnyis pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 34. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po
sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po ཤེར་སྙིང་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 36. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Spyod 'jug shes rab le'i 'grel ba
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. Byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i shes rab le'u'i mchan 'grel don gsal me long dang. Spyod 'jug sher le'i 'bru 'grel kun mkhyen bla ma'i gsung las btus pa rab gsal nor bu'i sgron me. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ལེའུའི་མཆན་འགྲེལ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་དང་སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ Presentations of the Ninth Chapter of the Way of the Bodhisattva. Shechen Practice Series Vol. 12. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2021.
2022
Tibetan Publications · Volume
Yang ti bla ma sku gsum thugs thig gi chos skor ('khrul zhig rin po che)
Kyabje Trulshik Rinpoche ('khrul zhig rdo rje 'chang ngag dbang chos kyi blo gros rin po che). ༧ སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་འབུམ་ལས། ཡང་ཏི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་བཞུགས་སོ།། (7 skyabs rje 'khrul zhig rdo rje 'chang ngag dbang chos kyi blo gros rin po che mchog gis gsung 'bum las/_yang ti bla ma sku gsum thugs thig gi chos skor bzhugs so//). Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2021
Tibetan Publications · Volume
Yid bzhin mdzod kyi 'grel chung dang sems nyid ngal gso'i mchan 'grel
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. theg pa chen po man ngag gi ba stan bcos. yid bzhin rin po che'i mdzod kyi 'grel chung pad+ma dkar po'i 'khri shing dang. rjogs pa chen po sems nyid ngal gso'i mchan 'gre' pad+ma dkar po'i phreng ba. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་གི་བ་སྟན་བཅོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་པདྨ་དཀར་པོའི་འཁྲི་ཤིང་དང་. རྗོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་མཆན་འགྲེའ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ Presentations of Longchempa's Wish Fulfilling Treasury and Resting In Mind Itself. Shechen Practice Series Vol. 13. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2021.
2022
Tibetan Publications · Volume
Yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zla ba'i sgron me dang nyi ma'i 'od zer - Vol. 1
'jam mgon kong sprul. yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zla ba'i sgron me dang nyi ma'i 'od zer - Vol. 1 New Delhi: Shechen Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zla ba'i sgron me dang nyi ma'i 'od zer - Vol. 2
'jam mgon kong sprul. yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zla ba'i sgron me dang nyi ma'i 'od zer - Vol. 2 New Delhi: Shechen Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zla ba'i sgron me dang nyi ma'i 'od zer - Vol. 3
'jam mgon kong sprul. yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zla ba'i sgron me dang nyi ma'i 'od zer - Vol. 3 New Delhi: Shechen Publications, 2022.
2021
Tibetan Publications · Volume
Zab mo nang don gyi tshig 'grel zab don snang byed
zab mo nang don gyi tshig 'grel zab don snang byed 'jam mgon kong sprul yon tan rgya mtsho ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཟབ་དོན་སྣང་བྱེད་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 38. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Zhal gdams dang gsung mgur sna tshogs kyi skor kun phan bdud rtsi'i sprin chen bden gnyis bsal bzhag dang bral ba'i don gyi dgongs bshad glog gi sgron ma sem don dngos gzhi sogs
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. Zhal gdams dang gsung mgur sna tshogs kyi skor kun phan bdud rtsi'i sprin chen bden gnyis bsal bzhag dang bral ba'i don gyi dgongs bshad glog gi sgron ma sem don dngos gzhi sogs ཞལ་གདམས་དང་གསུང་མགུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་བདེན་གཉིས་བསལ་བཞག་དང་བྲལ་བའི་དོན་གྱི་དགོངས་བཤད་གློག་གི་སྒྲོན་མ་སེམས་དོན་དངོས་གཞིའི་. The collected spiritual advice of Shechen Gyaltsab along with his presentation of the Two-Truths and writings on the Ultimate Nature. Shechen Practice Series Vol. 14. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2021.