Semantic search

From Research Library
Tibetan Publications · Volume

Brtag pa gnyis pa'i 'grel ba stod cha

dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, brtag pa gnyis pa'i 'grel ba smad cha dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, rig pa'i rdo rje dpe skrun khang

དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་, བརྟག་པ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་བ། སྟོད་ཆ། དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

, Rigpe Dorje Practice Series, Rigpe Dorje Publications
Tibetan Publications · Volume

Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta (Rumtek 1974)

karma pa brgyad pa mi bskyod rdo rje, dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta, rum theg chos 'khor gling

ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་, དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པ་ཤིང་རྟ།, རུམ་ཐེག་ཆོས་འཁོར་གླིང་

8th Karmapa, Mikyo DorjeRumtek Dharma Chakra Centre
Tibetan Publications · Tibetan Texts

Chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo (Benchen Publications)

sangs rgyas mnyan pa rin po che. chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo. Kathmandu: ban chen gsung rab rgyun spel khang.

སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཆེན་པོ་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྣམ་བཤད་ངེས་དོན་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་མོ། བན་ཆེན་གསུང་རབ་རྒྱུན་སྤེལ་ཁང་།

Sangye Nyenpa Rinpoche. Kathmandu: Benchen Publications.
Tibetan Publications · Tibetan Texts

De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (2009, Karma Lekshey Ling)

Rang byung rdo rje (རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་) and 'Jam mgon kong sprul (འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་). De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།). Lekshey Ling Philosophy Series 21. Kathmandu: Lekshey Ling Publications, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Gdams pa tshigs su bcad pa nyer lnga pa vol 3

zhwa dmar drug pa chos kyi dbang phyug, etc. CITATION
Tibetan Publications · Volume

Gdams pa tshigs su bcad pa nyer lnga pa Vol 2

Lorem ipsum dolor sit amet
Tibetan Publications · Volume

Bod kyi tshig mdzod rig pa

'ju bstan skyong འཇུ་བསྟན་སྐྱོང་. bod kyi tshig mdzod rig pa བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་རིག་པ་ Tibetan Lexicography. Dharamsala; smon lam bod kyi brda 'phrin zhib 'jug khang, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 6

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb ldrug pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་དྲུག་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 5

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb lnga pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་ལྔ་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 4

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb bzhi pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་བཞི་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications ·

Dgongs gcig 'grel ba nyi ma'i snang ba

Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་. dgongs gcig 'grel ba nyi ma'i snang ba དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་བ་ཉི་མའི་སྣང་བ་. དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་བ་ཉི་མའི་སྣང་བ་Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, 1996.
Tibetan Publications ·

Sgrub brgyud gong ma rnams kyi zhal gnams phyogs sgrigs nor bu'i bang mdzod

Various Authors. sgrub brgyud gong ma rnams kyi zhal gnams phyogs sgrigs nor bu'i bang mdzod སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གནམས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་. Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, nd.
Tibetan Publications · Volume

'bri gung bka' brgyud kyi chos sde che mo yang ri sgar dgon thub bstan sde bzhi rab rgyas gling gi dkar chag mdor bsdus dge'o

dkon mchog rgya mtshos དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་. 'bri gung bka' brgyud kyi chos sde che mo yang ri sgar dgon thub bstan sde bzhi rab rgyas gling gi dkar chag mdor bsdus dge'o འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་མོ་ཡང་རི་སྒར་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སྡེ་བཞི་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་དགེའོ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi gsung mgur nges don snyan pa'i 'brug sgra

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi gsung mgur nges don snyan pa'i 'brug sgra སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་གསུང་མགུར་ངེས་དོན་སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་.
Tibetan Publications · Volume

Dkar zas ring lugs kyi phan yon

dkon mchog rgya mtshos དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་. mi 'jigs skyabs kyi sbyin pa dkar zas ring lugs kyi phan yon bstan pa zhi bde'i lam bzang མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དཀར་ཟས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ཞི་བདེའི་ལམ་བཟང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ( Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang)

phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, nd.
Tibetan Publications ·

Skyob pa 'jig rten mgon po'i rnam thar

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. 'bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi rnam thar snying bsdus འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2003.
Tibetan Publications · Volume

'bri gung grub dbang a mgon rin po che'i rnam thar

grub pa'i dbang phyug chen po a mgon གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་. grub pa'i dbang phyug chen po a mgon rdo rje 'chang gi rnam thar rags bsdus bka' brgyud bstan pa'i mdzes rgyan གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་རགས་བསྡུས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Sdom gsum (2007, Kagyu College)

rgyal dbang kun dga' rin chen, Phag mo gru pa and rig 'dzin chos grags. sdom gsum. Dehra Dun: Kagyu College, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Dad gdung yid kyi mchod sprin 'gyur khug stong gi rol mo

Tibetan Publications · Volume

Dbang lung man ngag gi bka' slob dang bka' khrid gces btus dang po

Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po ches bstsal ba'i dbang lung man ngag gi bka' khrid dang bka' slob gces btus dang po ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་བཀའ་ཁྲིད་དང་བཀའ་སློབ་གཅེས་བཏུས་དང་པོ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa

Sangye Nyenpa, 10th. skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་གཉིས་པ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Dpal rgyal dbang karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i gsung gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus

Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. 7dpal rgyal dbang karma pa sku phreng gsum pa rang byung rdo rjes mdzad pa'i gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus ༧དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གཞུང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཀུན་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus

Sangye Nyenpa, 10th. skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020
Tibetan Publications · Volume

Sman bla'i chos skor bdams bsgrigs

Various Authors. sman bla'i chos skor bdams bsgrigs སྨན་བླའི་ཆོས་སྐོར་བདམས་བསྒྲིགས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020.
Tibetan Publications · Volume

Dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i dka' 'grel tshigs su bcad pa mun sel sgron me dang sgrol ma skyabs bdun ma'i 'grel pa uta+pala'i chun po

Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་. dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i dka' 'grel tshigs su bcad pa mun sel sgron me dang sgrol ma skyabs bdun ma'i 'grel pa uta+pala'i chun po དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་དང་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ཨུཏྤལའི་ཆུན་པོ་. Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, 1997.
Tibetan Publications · Volume

Rig gnas lnga'i rnam gzhag gsal bar ston pa blo gros pad+ma bzhad pa'i nyin byed

Rigzin, Khenpo Tsewang. rig gnas lnga'i rnam gzhag gsal bar ston pa blo gros pad+ma bzhad pa'i nyin byed རིག་གནས་ལྔའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་སྟོན་པ་བློ་གྲོས་པདྨ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་. Dehra Dun, India: Ngagyur Nyingma College, The Eastern Sun Group, 2005
Tibetan Publications · Volume

Sum rtags mu tig phreng mdzes

Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་. yul gangs can pa'i brda yang dag par sbyor ba'i bstan bcos kyi bye brag sum cu pa dang rtags kyi 'jug pa'i gzhung ge rnam par bshad pa mkhas pa'i mgul rgyan mu tig phreng mdzes ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་བརྡ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་. Delhi: Sherig Parkhang ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་, 2005.
Tibetan Publications · Volume

Bod rgya tshig mdzod chen mo - Vol. 2

bod rgya tshig mdzod chen mo smad cha བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྨད་ཆ་. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ The Ethnic Publishing House, 1996.
Tibetan Publications · Volume

Bod rgya tshig mdzod chen mo - Vol. 1

bod rgya tshig mdzod chen mo stod cha བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟོད་ཆ་. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ The Ethnic Publishing House, 1996.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol - Vol. 3

Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol smad cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་སྨད་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol - Vol. 2

Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol bar cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་བར་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol - Vol. 1

Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol stod cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་སྟོད་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tibetan Publications ·

Dwags po chos bzhi'i 'grel ba khag gsum

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ and Sgam po pa སྒམ་པོ་པ་. dwags po chos bzhi'i 'grel ba khag gsum དྭགས་པོ་ཆོས་བཞིའི་འགྲེལ་བ་ཁག་གསུམ་
Tibetan Publications · Volume

Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 3

rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me smad cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྨད་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 2

rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me bar cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་བར་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 1

rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me stod cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Bskyed rim nyin mor byed pa'i 'od stong

Sgam po pa སྒམ་པོ་པ་. bskyed rim nyin mor byed pa'i 'od stong བསྐྱེད་རིམ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འོད་སྟོང་. Mysuru, India: སྔ་snga 'gyur mtho slob mdo sngags rig pa'i 'byung gnas gling འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་ Ngagyur Nyingma Institute, 1996.
Tibetan Publications ·

Bal yul gyi gnas bshad phyogs bsgrigs

Shamarpa, 6th ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་, Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་, and Khamtrul, 4th བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་. bal yul gyi gnas bshad phyogs bsgrigs བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་བཤད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ A Compilation of Guides to the Sacred Sites of Nepal. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications ·

Dam chos dgongs pa gcig pa'i gsal byed

Shamarpa, 4th ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་. dam chos dgongs pa gcig pa'i gsal byed དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་གསལ་བྱེད་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications · Volume

Nges don phyag rgya chen po'i smon lam gyi 'grel pa phyogs bsgrigs

Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་, Karma nges don bstan rgyas ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་རྒྱས་, and Rin chen dar rgyas རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་. nges don phyag rgya chen po'i smon lam gyi 'grel pa phyogs bsgrigs ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma'i spyi don 'jam dbyangs bzhad pa

Sharmapa, 6th. tshad ma mdo dang rnam 'grel gyi spyi don 'jam dbyangs bzhad pa ཚད་མ་མདོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - zab mo yang tig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - zab mo yang tig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
· Collection

Snying thig ya bzhi - mkha' 'gro snying thig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - mkha' 'gro snying thig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - mkha' 'gro yang tig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - mkha' 'gro yang tig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་ . Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - bi ma snying thig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. Snying thig ya bzhi - bi ma snying thig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - བི་མ་སྙིང་ཐིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - bla ma yang tig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - bla ma yang tig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - བླ་མ་ཡང་ཏིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Bar do'i khrid yig gces btus

Mi la ras pa མི་ལ་རས་པ་ ; Drukchen, 2nd ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་. bar do'i khrid yig gces btus བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu bdun pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 17. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Rgyal ba rgya mtsho'i rnam bshad (2019)

Karma chags med ཀརྨ་ཆགས་མེད་. dpal 'jig rten dbang phyug gi cho ga'i zin bris rab gsal thar pa'i lam chen las bdag bskyed kyi dka' ba'i gnad rnams bkrol ba don 'grel nyi ma'i 'od zer དཔལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་རབ་གསལ་ཐར་པའི་ལམ་ཆེན་ལས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་བཀྲོལ་བ་དོན་འགྲེལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer brgyad pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 28. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Gcod kyi rnam bshad (2019)

Various Authors. Khenpo Sherab Gyaltsen, ed. dam chos bdud kyi gcod yul las ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon phyung spros pa nyer zhi brtul zhugs lam longs dang bcas pa དམ་ཆོས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་གསང་བ་མངོན་ཕྱུང་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ལོངས་དང་བཅས་པ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer dgu pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 29. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Thar rgyan gab phyung bai DUr+ya'i phra tshom (Rigpe Dorje Study Series)

Donyo, Lodro. dam chos yid bzhin nor bu thar pa rin po che'i rgyan gyi gab pa mngon du phyung ba baiDUr+ya yi phra tshom དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱི་གབ་པ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བ་བཻཌཱུརྱ་ཡི་ཕྲ་ཚོམ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu brgyad pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 18. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Rgyud bla ma'i rnam bshad phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro

jam mgon kong sprul འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་. theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos 'khrul med lugs bzang dang sbyar ba'i rnam par bshad pa phyir mi ldog pa seng ge'i nga ro ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་འཁྲུལ་མེད་ལུགས་བཟང་དང་སྦྱར་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སེང་གེའི་ང་རོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gnyis pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 32. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Bla ma sgrub pa'i gdams pa gces btus

bla ma sgrub pa'i gdams pa gces btus བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 31. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Mdo sde rgyan gyi rnam bshad bdud rtsi'i dga' ston - smad cha

Mi pham rgya mtsho མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་. theg pa chen po mdo sde'i rgyan gyi dgongs don rnam par bshad pa theg mchog bdud rtsi'i dga' ston smed cha ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྨད་ཆ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu gcig pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 11; Rigpe Dorje Institute Series - Vol. 11. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Bde mchog gi rnam bshad (2019)

karma nges don bstan 'dzin phrin las ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་. dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i thugs dam lnga tshan lnga las 'khor lo sdom pa lha lnga'i sgrub thabs kyi don phyin ci ma log pa rnam par bshad pa yid bzhin 'dod 'byung gsang chen dbang gi rgyal po'i bang mdzod དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་དམ་ལྔ་ཚན་ལྔ་ལས་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིད་བཞིན་འདོད་འབྱུང་གསང་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer bdun pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 27. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Mdo sde rgyan gyi rnam bshad bdud rtsi'i dga' ston - stod cha

Mi pham rgya mtsho མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་. theg pa chen po mdo sde'i rgyan gyi dgongs don rnam par bshad pa theg mchog bdud rtsi'i dga' ston stod cha ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་སྟོད་ཆ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu gcig pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 11; Rigpe Dorje Institute Series - Vol. 11. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Rigs lam nor bu'i bang mdzod kyi sgo brgya 'byed pa'i 'phrul gyi lde mig

Shamarpa, 6th ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ and gung thang blo gros rgya mtsho གུང་ཐང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་. thun mong bsdus pa'i sdom tshig blo gsal dga' bskyed. bsdus sbyor snying po'i dgongs don gsal bar byed pa kun gsal me long ཐུན་མོང་བསྡུས་པའི་སྡོམ་ཚིག་བློ་གསལ་དགའ་བསྐྱེད། བསྡུས་སྦྱོར་སྙིང་པོའི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu bzhi pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 14. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2012.
Tibetan Publications · Volume

Kong sprul yon tan rgya mtsho'i rnam thar (2019 Rigpe Dorje Publications)

Jam mgon kong sprul and Karma bkra shis chos 'phel འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ and ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་. Kong sprul yon tan rgya mtsho'i rnam thar ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng sum cu pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 30. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Lam rim ye shes snying po'i 'grel ba

'jam mgon kong sprul འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་. bla ma'i thugs sgrub rdo rje drag rtsal las zhal gdams lam rim ye shes snying po'i 'grel ba ye shes snyang ba rab tu rgyas pa བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས་ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྙང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 10; Rigpe Dorje Institute Series - Vol. 10. Kathmandu: Rigpe Dorje Publications, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Sdom gsum gces btus

Various authors. sdom pa gsum gyi gnad kyi zin bris mdor bsdus pa. shes bya mdzod kyi zur bkol sdom gsum rnam gzhag. dri lan drang nges don gyi snang byed las sdom gsum ngo bo gcig dang tha dad kyi dris lan skabs སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གནད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་པ། ཤེས་བྱ་མཛོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་གཞག དྲི་ལན་དྲང་ངེས་དོན་གྱི་སྣང་བྱེད་ལས་སྡོམ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་དྲིས་ལན་སྐབས།. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu gsum pa ; Rigpe Dorje Study Series - Vol. 13. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2010.
Tibetan Publications · Volume

Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 2

shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam gnyis pa ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Tibetan Publications · Volume

Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 3

shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam gsum pa ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་གསུམ་པ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Tibetan Publications · Collection

Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs

shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Tibetan Publications · Volume

Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 1

shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam dang po ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་དང་པོ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Tibetan Publications · Volume

Shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs - Vol. 4

shangs pa'i rnal 'byor them skas sgrub thabs phyogs bsgrigs glegs bam bzhi pa ཤངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཐེམ་སྐས་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གླེགས་བམ་བཞི་པ་. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2012.
Tibetan Publications · Volume

Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 2 2nd Edition

smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་. smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 2 སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ. Dehra Dun: Mindrolling Ngagyur Nyingma College.
Tibetan Publications · Volume

Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 1 2nd Edition

Mi'gyur dpal sgron, Smin gling Rje btsun, 1699-1769. Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 1 The Collected Work (gsuñ 'bum) of min ling Je tsun mi jur pal don - Vol. 1. Dehra Dun, Uttarakhand (India) : O rgyan smin grol gling Mindrolling Ngagyur Nyingma College, [2017?]
Tibetan Publications · Collection

Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum 2nd Edition

smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་. smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གསུང་འབུམ་. Dehra Dun: Mindrolling Ngagyur Nyingma College.
Tibetan Publications · Volume

Rgya gar nang pa'i gnas yig

Lodup, Kyisar. Rgya gar nang pa'i gnas yig རྒྱ་གར་ནང་པའི་གནས་ཡིག་ Buddhist Pilgrimages in India. Dharamsala: Kyisar Lodup, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 1

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 1 སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་དེབ་དང་པོ་ The Collected Works of sMin gLing Pema Gyur Med Gyatso - Vol. 1. Clement Town: Mindrolling Ngagyur Nyingma College, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 3

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 3 སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་དེབ་གསུམ་པ་ The Collected Works of sMin gLing Pema Gyur Med Gyatso - Vol. 3. Clement Town: Mindrolling Ngagyur Nyingma College, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་The Collected Works of sMin gLing Pema Gyur Med Gyatso. Clement Town: Mindrolling Ngagyur Nyingma College, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 2

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 2 སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་དེབ་གཉིས་པ་ The Collected Works of sMin gLing Pema Gyur Med Gyatso - Vol. 2. Clement Town: Mindrolling Ngagyur Nyingma College, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 4

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 4 སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་དེབ་བཞི་པ་ The Collected Works of sMin gLing Pema Gyur Med Gyatso - Vol. 4. Clement Town: Mindrolling Ngagyur Nyingma College, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 5

pad+ma 'gyur med rgya mtsho པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་. smin gling khri rabs gnyis pa pad+ma 'gyur med rgya mtsho'i gsung 'bum - Vol. 5 སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་དེབ་ལྔ་པ་The Collected Works of sMin gLing Pema Gyur Med Gyatso - Vol. 5. Clement Town: Mindrolling Ngagyur Nyingma College, 2019.
Tibetan Publications · Volume

'phags mchog phyag na pad+mo khams gsum chos kyi rgyal po 7gong sa 7skyabs mgon 7rgyal mchog sku phreng bcu bzhi pa chen po'i gsung 'bum

Dalai Lama, 14th. 'phags mchog phyag na pad+mo khams gsum chos kyi rgyal po 7gong sa 7skyabs mgon 7rgyal mchog sku phreng bcu bzhi pa chen po'i gsung 'bum འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ་. Dharamsala: Gaden Phodrang Trust, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Bskyed rim spyi'i rnam par bzhag pa nyung gsal go bder brjod pa

o rgyan rig 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. bskyed rim spyi'i rnam par bzhag pa nyung gsal go bder brjod pa rab gsal nor bu'i me long zhis bya ba བསྐྱེད་རིམ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཉུང་གསལ་གོ་བདེར་བརྗོད་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ཞིས་བྱ་བ་. Kathmandu: Tsoknyi Gechak Ling ཚོགས་གཉིས་དགེ་ཆགས་གླིང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Rtsa gsum bla ma bka' brgyad kyi bskyed rdzogs don 'grel rnam bshad

o rgyan rig 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. rtsa gsum bla ma bka' brgyad kyi bskyed rdzogs don 'grel rnam bshad yid bzhin nor bu kun gsal nyi ma'i dkyil 'khor རྩ་གསུམ་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་དོན་འགྲེལ་རྣམ་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཀུན་གསལ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་. Kathmandu: Tsoknyi Gechak Ling ཚོགས་གཉིས་དགེ་ཆགས་གླིང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Rje btsun bla ma rdo rje 'chang tshangs dbyangs rgya mtsho'i rnam thar

o rgyan rig 'dzin tshangs dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. rje btsun bla ma rdo rje 'chang tshangs dbyangs rgya mtsho'i rnam tar རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཏར་. Kathmandu: Tsoknyi Gechak Ling ཚོགས་གཉིས་དགེ་ཆགས་གླིང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Phyag chen gyi gdams pa gces btus

dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, phyag chen gyi gdams pa gces btus, dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, rig pa'i rdo rje dpe skrun khang

དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་, ཕྱག་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་གཅེས་བཏུས་དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

, Rigpe Dorje Practice Series, Rigpe Dorje Publications
Tibetan Publications · Collection

NA ro chos drug gi zin khrid gces btus

dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, nA ro chos drug gi zin khrid gces btus dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, rig pa'i rdo rje dpe skrun khang

དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་, ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཟིན་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས། གཉིས་པ།དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

, Rigpe Dorje Practice Series, Rigpe Dorje Publications
Tibetan Publications · Volume

Rtsa she'i 'grel ba 'thad pa'i rgyan - Vol. 2

'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas , rta she'i 'grel ba 'thad pa'i rgyan smad chablo gros mtha' yas pa'i mdzod , rig pa'i rdo rje dpe skrun khang འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་, རྩ་ཤེའི་འགྲེལ་བ་འཐད་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་མཛོད་, རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé, Rigpe Dorje Institute Series, Rigpe Dorje Publications
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 4 bi ma snying thig w~M

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 4 bi ma snying thig w~M སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བཞི་པ། བི་མ་སྙིང་ཐིག ཝྃ༽. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 7 mkha' 'gro yang tig o~M

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 7 mkha' 'gro yang tig o~M སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བདུན་པ། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག ཨོྃ༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 13 zab mo yang tig w~M

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 13 zab mo yang tig w~M སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བཅུ་གསུམ་པ། ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག ཝྃ༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 9 mkha' 'gro yang tig hU~M

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 9 mkha' 'gro yang tig hU~M སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་དགུ་པ། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག ཧཱུྃ༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 11 mkha' 'gro snying thig w~M

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 11 mkha' 'gro snying thig w~M སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བཅུ་གཅིག་པ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག ཝྃ༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 12 zab mo yang tig e

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 12 zab mo yang tig e སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བཅུ་གཉིས་པ། ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག ཨེ༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 2 bla ma yang tig w~M

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 2 bla ma yang tig w~M སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་གཉིས་པ། བླ་མ་ཡང་ཏིག ཝྃ༽. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 10 mkha' 'gro snying thig e

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 10 mkha' 'gro snying thig e སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བཅུ་པ། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག ཨེ༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 6 bi ma snying thig yA

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 6 bi ma snying thig yA སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་དྲུག་པ། བི་མ་སྙིང་ཐིག ཡཱ༽. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 5 bi ma snying thig mA

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 5 bi ma snying thig mA སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་ལྔ་པ། བི་མ་སྙིང་ཐིག མཱ༽. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 1 bla ma yang tig e

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 1 bla ma yang tig e སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་དང་པོ། བླ་མ་ཡང་ཏིག ཨེ༽. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 8 mkha' 'gro yang tig A

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 8 mkha' 'gro yang tig A: སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་བརྒྱད་པ། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག ཨཱ༔༽ Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Snying thig ya bzhi - Vol. 3 bi ma snying thig e

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - Vol. 3 bi ma snying thig e སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་དེབ་གསུམ་པ། བི་མ་སྙིང་ཐིག ཨེ༽. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po (Shechen Publications)

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. Rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ The Great Chariot: A Commentary to the Great Perfection, Resting in Mind Itself. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2017.
Tibetan Publications · Volume

Mtshan don gsal ba'i sgron ma

Vimalamitra དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་. mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel ba mtshan don gsal ba'i sgron ma མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འགྲེལ་བ་མཚན་དོན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ A Lamp Illuminating the Tantra, Manjushrinamasamgiti. Shechen Practice Series Vol. 7. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Blo sbyong gi man ngag zab don sbrang rtsi'i bum bzang

Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. theg pa chen po'i blo sbyong gi man ngag zab don sprang rtsi'i bum bzang ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་མན་ངག་ཟབ་དོན་སྤྲང་རྩིའི་བུམ་བཟང་ A Fine Vase of Honey - Profound Instructions on the Mahayana Practice of Mind Training. Shechen Practice Series Vol. 10. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Skal bzang thar pa'i them skas

Zhabs dkar tshogs drug rang grol ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་. skal bzang thar pa'i them skas སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་ A Ladder for the Fortunate to Assend to Liberation. Shechen Practice Series Vol. 5. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Bskyed rdzogs sgom phyogs dris lan

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. bskyed rdzogs sgom phyogs dris lan dang zhal gdams rnams phyogs su bsdebs pa བསྐྱེད་རྫོགས་སྒོམ་ཕྱོགས་དྲིས་ལན་དང་ཞལ་གདམས་རྣམས་ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས་པ་ A Collection of Spiritual Advice. Shechen Practice Series Vol. 4. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Theg pa rim dgu'i rnam bzhag

Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. snga 'gyur theg dgu'i rnam bzhag mdor bsdus rin po che'i them skas dang snga 'gyur theg dgu'i tshogs bshad mdor bsdus nor bu'i tam+bu ra bcas སྔ་འགྱུར་ཐེག་དགུའི་རྣམ་བཞག་མདོར་བསྡུས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐེམ་སྐས་དང་སྔ་འགྱུར་ཐེག་དགུའི་ཚོགས་བཤད་མདོར་བསྡུས་ནོར་བུའི་ཏམྦུ་ར་བཅས་ Presentations of the Nine Yanas of the Nyingma Tradition. Shechen Practice Series Vol. 11. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Sprang chung rtsi bcud

zhe chen dbon sprul mthu stobs rnam rgyal ཞེ་ཆེན་དབོན་སྤྲུལ་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་. mdo sngags rgyud sde rab 'byams kyi go don dka' gnad lhug dkrol gyi bshad pa rgyun gyi nyams len nyer mkho sna tshogs btus pa sbrang chung rtsi bcud ces pa མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གོ་དོན་དཀའ་གནད་ལྷུག་དཀྲོལ་གྱི་བཤད་པ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཉེར་མཁོ་སྣ་ཚོགས་བཏུས་པ་སྦྲང་ཆུང་རྩི་བཅུད་ཅེས་པ་ Rich Honey, The Collected Minor Writings of Various Points of Sutra and Tantra. Shechen Practice Series Vol. 6. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Kun mkhyen zhal lung rnam grol shing rta

Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. rdo rje theg pa'i thun mong gi sngon 'gro spyi la sbyor chog pa'i khrid kyi rgyab yig kun mkhyen zhal lung rnam grol shing rta རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་སྤྱི་ལ་སྦྱོར་ཆོག་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཞལ་ལུང་རྣམ་གྲོལ་ཤིང་རྟ་ The Words of the Omniscient One, A Chariot to Liberation - Instructions on the Preliminary Practices. Shechen Practice Series Vol. 9. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

'jam dpal mtshan brjod kyi 'grel pa

'brong ngur chos rje འབྲོང་ངུར་ཆོས་རྗེ་. 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i tshig dang don rgya cher 'grel ba tshogs gnyis lam bzang འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་དང་དོན་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་བཟང་. Dharamshala: Tenzin Lamsang, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Yon tan rin po che'i mdzod kyi dka' gnad rdo rje'i rgya mdud 'grol byed legs bshad gser gyi thur ma

a lag sha ngag dbang bstan dar ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར་. yon tan rin po che'i mdzod kyi dka' gnad rdo rje'i rgya mdud 'grol byed legs bshad gser gyi thur ma ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀའ་གནད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་འགྲོལ་བྱེད་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char (Shechen 2018)

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དགའ་བའི་ཆར་. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Chos dbyings rin po che'i mdzod (2019)

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. chos dbyings rin po che'i mdzod ཆོས་དབྱིངས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Rin chen gter mdzod chen po'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer

'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. Rin chen gter mdzod chen po'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer. New Delhi: Shechen Publications, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Rlung sems dbyer med

Karmapa, 8th མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་. rje btsun dam pa dbyangs can bzang pos nye bar stsal ba'i rlung sems dbyer med kyi khrid legs par རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དབྱངས་ཅན་བཟང་པོས་ཉེ་བར་སྩལ་བའི་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཁྲིད་ལེགས་པར་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library.
Tibetan Publications · Volume

Mnga' bdag mar pa lo tswa ba'i nA ro chos drug gi sgom rim dang / mnyam med dwags po lha rje dang / rje dus gsum mkhyen pa'i tshogs chos bcas

Mar pa chos kyi blo gros མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་; mnyam med dwags po lha rje མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་; rje dus gsum mkhyen pa རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་. mnga' bdag mar pa lo tswa ba'i nA ro chos drug gi sgom rim dang / mnyam med dwags po lha rje dang / rje dus gsum mkhyen pa'i tshogs chos bcas མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙྭ་བའི་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་སྒོམ་རིམ་དང་། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་དང་། རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཚོགས་ཆོས་བཅས་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Zab mo nang don gyi 'grel pa phyogs bsgrigs

bya bral ba rin chen bzang po , zhwa dmar dkon mchog yan lag , Karmapa, 15th བྱ་བྲལ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་, ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་, མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་. zab mo nang don gyi rnam par bshad pa'i zin bris lo chen zhal lung , gtong thun rab gsal nyi ma'i snying po , zab mo nang don gyi mchan 'grel rdo rje dpa'i zhal lung ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཟིན་བྲིས་ལོ་ཆེན་ཞལ་ལུང་, གཏོང་ཐུན་རབ་གསལ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་, ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་མཆན་འགྲེལ་རྡོ་རྗེ་དཔའི་ཞལ་ལུང་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Rdo rje tshig gi snying po bsdus pa'i dka' 'grel

Naropa ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་. rdo rje tshig gi snying po bsdus pa'i dka' 'grel རྡོ་རྗེ་ཚིག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Dam chos dran pa nye bar bzhag pa'i mdo yi don snang bar byed pa'i bstan bcos

Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་; mkhas pa shes rab rin chen མཁས་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་. dam chos dran pa nye bar bzhag pa'i mdo yi don snang bar byed pa'i bstan bcos དམ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་མདོ་ཡི་དོན་སྣང་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Mdo sdud pa tshigs su bcad pa'i 'grel pa

Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་; 'ju mi pham rnam rgyal rgya mtsho འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་. mdo sdud pa tshigs su bcad pa'i 'grel pa pha rol tu phyin pa rgya mtsho'i sde dang, sdud 'grel mdo dang bstan bcos sbyar tshul ma pham zhal lung མདོ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་འགྲེལ་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་དང་, སྡུད་འགྲེལ་མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་སྦྱར་ཚུལ་མ་ཕམ་ཞལ་ལུང་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, 2013.
Tibetan Publications · Volume

'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs dang de'i khrid yig phyogs bsdus

jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་. 'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs dang de'i khrid yig phyogs bsdus འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དེའི་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྡུས་. Kathmandu: Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 2

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb gnyis pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་གཉིས་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Phyag chen rgyas 'bring bsdus gsum

Karmapa, 9th དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་. phyag chen rgyas 'bring bsdus gsum ཕྱག་ཆེན་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 26. Kalimpong: Rigpe Dorje Institute, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 1

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb dang po ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་དང་པོ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 3

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb gsum pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་གསུམ་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Collection

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 6

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 6 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 1

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 1 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 2

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 2 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 10

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 10 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 8

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 8 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་བརྒྱད་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 5

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 5 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 9

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 9 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་དགུ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 7

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 7 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 11

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 11 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་གཅིག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 4

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 4 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 3

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 3 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 12

Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་. kaH thog dge rtse ma hA paN+Di ta'i gsung 'bum - Vol. 12 ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་གཉིས་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 4

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 4. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Collection

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 7

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 7. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 1

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 1. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 8

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 8. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་བརྒྱད་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 5

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 5. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 3

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 3. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 2

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 2. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 9

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 9. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་དགུ་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

Rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 6

'jigs med gling pa འཇིགས་མེད་གླིང་པ་. rig 'dzin 'jigs med gling pa'i gsung 'bum - Vol. 6. རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་པ་. Lhasa: si khron bod yig dpe rnying bsdu sgrig khang སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibetan Classics Publishing House, 2016.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 3

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 3. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 14

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 14. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 7

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 7. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 12

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 12. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 11

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 11. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 8

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 8. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 2

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 2. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Collection

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 9

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 9. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 10

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 10. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 4

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 4. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 13

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 13. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 1

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 1. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 5

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 5. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

TA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 6

tA re lha mo; nam sprul 'jigs med phun tshogs. tA re lha mo dang nam sprul 'jigs med phun tshogs kyi gter chos - Vol. 6. khyab bdag gter chen bla ma 'ja' lus pa dpal mnyam med nam mkha' gling pa rin po che dang mkha' 'gro rin po che tA re lha mo zung gi zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod dang po rab tu dga' ba'i sa'i grangs kyi glegs bam ཁྱབ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འཇའ་ལུས་པ་དཔལ་མཉམ་མེད་ནམ་མཁའ་གླིང་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ་ཟུང་གི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སའི་གྲངས་ཀྱི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 2 1st Edition

smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་. smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 2 སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ. Dehra Dun: Mindrolling Ngagyur Nyingma College.
Tibetan Publications · Collection

Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum 1st Edition

smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་. smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གསུང་འབུམ་. Dehra Dun: Mindrolling Ngagyur Nyingma College.
Tibetan Publications · Volume

Illuminator, a Light of Gnosis

Dorje Sherab (rdo rje shes rab). Illuminator, a Light of Gnosis: The Great Commentary on the Single Intention (dGongs gcig 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me). With an Introduction by Jan-Ulrich Sobisch. The Manuscript at the Musée Guimet in Paris Brought to France by Alexandra David-Néel. Reproduction of the Manuscript in Its Original Size and Colors. Munich: Edition Garchen Stiftung, 2015.
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 8

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam brgyad pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བརྒྱད་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 7

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bdun pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བདུན་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 1

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam dang po རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་དང་པོ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 14

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bcu bzhi pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅུ་བཞི་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Collection

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 6

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam drug pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་དྲུག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 11

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bcu gcig pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 13

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bcu gsum pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 5

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam lnga pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་ལྔ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 2

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. gyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam gnyis pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 16

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bcu drug pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅུ་དྲུག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 3

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam gsum pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་གསུམ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 10

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bcu pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅུ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 12

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bcu gnyis pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གཉིས་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 9

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam dgu pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་དགུ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 15

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bco lnga pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཅོ་ལྔ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

A paM gter chen rin po che'i zab gter gsung 'bum - Vol. 4

a paM gter chen ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་. rgyal dbang pad+ma'i rgyal tshab a paM gter chen rin po che o rgyen phrin las gling pa'i zab gter nam mkha' mdzod kyi chos sde las pod bcu drug pa rdo rje chos ma'i glegs bam bzhi pa རྒྱལ་དབང་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨ་པཾ་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཨོ་རྒྱེན་ཕྲིན་ལས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་པོད་བཅུ་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་མའི་གླེགས་བམ་བཞི་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2013 (2014).
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 12

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu gnyis pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གཉིས་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 21

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam nyi shu rtsa gcig pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 20

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam nyi shu pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ཉི་ཤུ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Collection

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004. https://www.tbrc.org/#!rid=W28732
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 5

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam lnga pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ལྔ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 2

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam gnyis pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 9

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam dgu pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དགུ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 10

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 6

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam drug pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དྲུག་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 3

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam gsum pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་གསུམ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 7

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bdun pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བདུན་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 13

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu gsum pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གསུམ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 15

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bco lnga pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅོ་ལྔ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 1

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam dang po སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དང་པོ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 18

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bco brgyad pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅོ་བརྒྱད་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 4

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bzhi pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཞི་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 11

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu gcig pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་གཅིག་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 8

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam brgyad pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བརྒྱད་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 14

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu bzhi pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་བཞི་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 17

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu bdun pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་བདུན་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 19

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu dgu pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་དགུ་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde - Vol. 16

Bdud 'joms gling pa བདུད་འཇོམས་གླིང་པ་. sprul pa'i gter chen bdud 'joms gling pa'i zab gter gsang ba'i chos sde'i glegs bam bcu drug pa སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གསང་བའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅུ་དྲུག་པ་. Thimphu: Lama Kuenzang Wangdue, 2004
Tibetan Publications · Volume

Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 1 1st Edition

Mi'gyur dpal sgron, Smin gling Rje btsun, 1699-1769. Smin gling rje btsun mi 'gyur dpal sgron gsung 'bum - Vol. 1 The Collected Work (gsuñ 'bum) of min ling Je tsun mi jur pal don - Vol. 1. Dehra Dun, Uttarakhand (India) : O rgyan smin grol gling Mindrolling Ngagyur Nyingma College, [2017?]
Tibetan Publications · Volume

La ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 4

Ngawang Kalsang Norbu. la ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 4 ལ་ཡ་བ་དགེ་སློང་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་གསུང་བུམ་གླེགས་བམ་བཞི་པ་ The Collected Works of Layawa Ven. Ngawang Kalsang Norbu - Vol 4. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

La ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 3

Ngawang Kalsang Norbu. la ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 3 ལ་ཡ་བ་དགེ་སློང་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་གསུང་བུམ་གླེགས་བམ་གསུམ་པ་ The Collected Works of Layawa Ven. Ngawang Kalsang Norbu - Vol. 3. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Collection

La ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum

Ngawang Kalsang Norbu. la ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum ལ་ཡ་བ་དགེ་སློང་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་གསུང་བུམ་ The Collected Works of Layawa Ven. Ngawang Kalsang Norbu. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

La ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 2

Ngawang Kalsang Norbu. la ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 2 ལ་ཡ་བ་དགེ་སློང་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་གསུང་བུམ་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ The Collected Works of Layawa Ven. Ngawang Kalsang Norbu - Vol. 2. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

La ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 1

Ngawang Kalsang Norbu. la ya ba dge slong ngag dbang skal bzang nor bu'i gsung bum - Vol. 1 ལ་ཡ་བ་དགེ་སློང་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུའི་གསུང་བུམ་གླེགས་བམ་དང་པོ་ The Collected Works of Layawa Ven. Ngawang Kalsang Norbu - Vol 1. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

Byang gter sgrub skor rnam gsum chos tshan las - Vol. 1

Ngawang Kalsang Norbu. byang gter sgrub skor rnam gsum chos tshan las glegs bam dang po བྱང་གཏེར་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ་ཆོས་ཚན་ལས་གླེགས་བམ་དང་པོ་. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

Dpal rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor - Vol. 1

Ngawang Kalsang Norbu. dpal rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor pod dang po དཔལ་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་པོད་དང་པོ་. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

Dpal rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor - Vol. 2

Ngawang Kalsang Norbu. dpal rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor pod gnyis pa དཔལ་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་པོད་གཉིས་པ་.Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

Byang gter sgrub skor rnam gsum chos tshan las - Vol. 2

Ngawang Kalsang Norbu. byang gter sgrub skor rnam gsum chos tshan las glegs bam gnyis pa བྱང་གཏེར་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམ་གསུམ་ཆོས་ཚན་ལས་གླེགས་བམ་གཉིས་པ་. Sagarmatha, Nepal: Gelong Ngawang Choekyong.
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 4

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 4 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 7

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 7 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 8

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 8 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་བརྒྱད་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Collection

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་. 8 Volumes. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 2

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 2 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 6

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 6 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 3

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 3 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 1

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 1 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 5

tshul khrims bzang po ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་. sprul sku tshul khrims bzang po'i gsung 'bum - Vol. 5 of 8. སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པ་. Kathmandu: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ (Shechen Publications). No publisher listed in printed text (Lama Oser).
Tibetan Publications · Volume

Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum - Vol. 2

Bod pa sprul sku mdo sngags bstan pa'i nyi ma བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་. bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum - Vol. 2 བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ་. 7snga 'gyur dar thang lnga rig thon mi sM bho T'i dpe tshogs - Vol. 27 ༧སྔ་འགྱུར་དར་ཐང་ལྔ་རིག་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊའི་དཔེ་ཚོགས་པོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2011.
Tibetan Publications · Collection

Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum

Bod pa sprul sku mdo sngags bstan pa'i nyi ma བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་. bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2011.
Tibetan Publications · Volume

Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum - Vol. 1

Bod pa sprul sku mdo sngags bstan pa'i nyi ma བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་. bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum - Vol. 1 བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་. 7snga 'gyur dar thang lnga rig thon mi sM bho T'i dpe tshogs - Vol. 26 ༧སྔ་འགྱུར་དར་ཐང་ལྔ་རིག་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊའི་དཔེ་ཚོགས་པོད་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2011.
Tibetan Publications · Volume

Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum - Vol. 3

Bod pa sprul sku mdo sngags bstan pa'i nyi ma བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་. bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma'i gsung 'bum - Vol. 3 བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་. 7snga 'gyur dar thang lnga rig thon mi sM bho T'i dpe tshogs - Vol. 28 ༧སྔ་འགྱུར་དར་ཐང་ལྔ་རིག་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊའི་དཔེ་ཚོགས་པོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2011.
Tibetan Publications · Volume

Zhal gdams phyogs bsgrigs

Khenpo Thrinle Dorjee, ed. zhal gdams phyogs bsgrigs ཞལ་གདམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Khenpo Shedup Tenzin, 2017.
Tibetan Publications · Volume

Rtogs brjod zhal gdams dri med 'od gsal rdo rje'i mgur ma

o rgyan rig 'dzin tshang dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚང་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. rtogs brjod zhal gdams dri med 'od gsal rdo rje'i mgur ma རྟོགས་བརྗོད་ཞལ་གདམས་དྲི་མེད་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་མ་. Kathmandu: Tsoknyi Gechak Ling ཚོགས་གཉིས་དགེ་ཆགས་གླིང་, 2018
Tibetan Publications · Volume

Man ngag mgur ma'i bang mdzod dpal ldan bla ma'i zhal lung bde chen chos sku mdzub tshugs rin chen thar pa'i them skas

ge bcags rtogs ldan tshangs dbyangs rgya mtsho གེ་བཅགས་རྟོགས་ལྡན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. man ngag mgur ma'i bang mdzod dpal ldan bla ma'i zhal lung bde chen chos sku mdzub tshugs rin chen thar pa'i them skas མན་ངག་མགུར་མའི་བང་མཛོད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་རིན་ཆེན་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་. Kathmandu: Tsoknyi Gechak Ling ཚོགས་གཉིས་དགེ་ཆགས་གླིང་, 2018
Tibetan Publications · Volume

Rtogs brjod gsol 'debs zhal gdams mgur ma'i tshul du brjod pa rgyud lung gsal ba'i me long klong grol rdo rje'i thol glu

o rgyan rig 'dzin tshang dbyangs rgya mtsho ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཚང་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་. rtogs brjod gsol 'debs zhal gdams mgur ma'i tshul du brjod pa rgyud lung gsal ba'i me long klong grol rdo rje'i thol glu རྟོགས་བརྗོད་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་མགུར་མའི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པ་རྒྱུད་ལུང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཀློང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་. Kathmandu: Tsoknyi Gechak Ling ཚོགས་གཉིས་དགེ་ཆགས་གླིང་, 2018
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 7

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 7 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 3

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 3 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 2

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 2 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 1

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 1 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 6

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 6 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Collection

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 8

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 8 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་བརྒྱད་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 4

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 4 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་བཞི་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 5

Mdo mkhyen brtse མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་. mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i gsung 'bum - Vol. 5 མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་པ་. Chengdu: Si khron dpe skrun tshogs pa སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ Sichuan Publication Group, 2015.
Tibetan Publications · Volume

Chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi gsung 'bum - Vol. 2

khri srong lde btsan ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་. chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi gsung 'bum - Vol. 2 ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་གསུང་འབུམ་སྨད་ཆ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Mkhan chen zhi ba tsho'i gsung 'bum - Vol. 2

Śāntarakṣita ཞི་བ་འཚོ་. mkhan chen zhi ba tsho'i gsung 'bum - Vol. 2. མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚོའི་གསུང་འབུམ་སྨད་ཆ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum - Vol. 2

Pad+ma 'byung gnas པདྨ་འབྱུང་གནས་. slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum - Vol. 2 སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་བར་ཆ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Collection

Chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi gsung 'bum

khri srong lde btsan ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་. chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi gsung 'bum ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་གསུང་འབུམ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi gsung 'bum - Vol. 1

khri srong lde btsan ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་. chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi gsung 'bum - Vol. 1 ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་གསུང་འབུམ་སྟོད་ཆ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Mkhan chen zhi ba tsho'i gsung 'bum - Vol. 1

Śāntarakṣita ཞི་བ་འཚོ་. mkhan chen zhi ba tsho'i gsung 'bum - Vol. 1. མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚོའི་གསུང་འབུམ་སྟོད་ཆ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum - Vol. 1

Pad+ma 'byung gnas པདྨ་འབྱུང་གནས་. slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum - Vol. 1 སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སྟོད་ཆ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Collection

Mkhan chen zhi ba tsho'i gsung 'bum

Śāntarakṣita ཞི་བ་འཚོ་. mkhan chen zhi ba tsho'i gsung 'bum. མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚོའི་གསུང་འབུམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Collection

Slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum

Pad+ma 'byung gnas པདྨ་འབྱུང་གནས་. slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

Slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum - Vol. 3

Pad+ma 'byung gnas པདྨ་འབྱུང་གནས་. slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi gsung 'bum - Vol. 3 སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སྨད་ཆ་. mkhan slob chos gsum gyi bka' rtsom མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་བཀའ་རྩོམ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2013.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 6

mkhas grub ye shes rgyal mtshan མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་. kaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 6 ཀཿཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་དྲུག་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2017.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 2

mkhas grub ye shes rgyal mtshan མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་. kaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 2 ཀཿཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་གཉིས་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2017.
Tibetan Publications · Collection

KaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum

mkhas grub ye shes rgyal mtshan མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་. kaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum ཀཿཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2017.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 3

mkhas grub ye shes rgyal mtshan མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་. kaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 3 ཀཿཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་གསུམ་པ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2017.
Tibetan Publications · Volume

KaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 1

mkhas grub ye shes rgyal mtshan མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་. kaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gyi gsung 'bum - Vol. 1 ཀཿཐོག་པ་མཁས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Sichuan Ethnic Publishing House, 2017.