Semantic search

From Research Library
Tibetan Publications · Volume

Brtag pa gnyis pa'i 'grel ba stod cha

dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, brtag pa gnyis pa'i 'grel ba smad cha dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, rig pa'i rdo rje dpe skrun khang

དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་, བརྟག་པ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་བ། སྟོད་ཆ། དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

, Rigpe Dorje Practice Series, Rigpe Dorje Publications
Tibetan Publications · Volume

Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta (Rumtek 1974)

karma pa brgyad pa mi bskyod rdo rje, dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta, rum theg chos 'khor gling

ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་, དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པ་ཤིང་རྟ།, རུམ་ཐེག་ཆོས་འཁོར་གླིང་

8th Karmapa, Mikyo DorjeRumtek Dharma Chakra Centre
Tibetan Publications · Tibetan Texts

Chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo (Benchen Publications)

sangs rgyas mnyan pa rin po che. chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo. Kathmandu: ban chen gsung rab rgyun spel khang.

སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཆེན་པོ་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྣམ་བཤད་ངེས་དོན་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་མོ། བན་ཆེན་གསུང་རབ་རྒྱུན་སྤེལ་ཁང་།

Sangye Nyenpa Rinpoche. Kathmandu: Benchen Publications.
Tibetan Publications · Tibetan Texts

De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (2009, Karma Lekshey Ling)

Rang byung rdo rje (རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་) and 'Jam mgon kong sprul (འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་). De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།). Lekshey Ling Philosophy Series 21. Kathmandu: Lekshey Ling Publications, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Gdams pa tshigs su bcad pa nyer lnga pa vol 3

zhwa dmar drug pa chos kyi dbang phyug, etc. CITATION
Tibetan Publications · Volume

Gdams pa tshigs su bcad pa nyer lnga pa Vol 2

Lorem ipsum dolor sit amet
Tibetan Publications · Volume

Bod kyi tshig mdzod rig pa

'ju bstan skyong འཇུ་བསྟན་སྐྱོང་. bod kyi tshig mdzod rig pa བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་རིག་པ་ Tibetan Lexicography. Dharamsala; smon lam bod kyi brda 'phrin zhib 'jug khang, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 6

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb ldrug pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་དྲུག་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 5

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb lnga pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་ལྔ་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 4

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb bzhi pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་བཞི་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications ·

Dgongs gcig 'grel ba nyi ma'i snang ba

Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་. dgongs gcig 'grel ba nyi ma'i snang ba དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་བ་ཉི་མའི་སྣང་བ་. དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་བ་ཉི་མའི་སྣང་བ་Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, 1996.
Tibetan Publications ·

Sgrub brgyud gong ma rnams kyi zhal gnams phyogs sgrigs nor bu'i bang mdzod

Various Authors. sgrub brgyud gong ma rnams kyi zhal gnams phyogs sgrigs nor bu'i bang mdzod སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གནམས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་. Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, nd.
Tibetan Publications · Volume

'bri gung bka' brgyud kyi chos sde che mo yang ri sgar dgon thub bstan sde bzhi rab rgyas gling gi dkar chag mdor bsdus dge'o

dkon mchog rgya mtshos དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་. 'bri gung bka' brgyud kyi chos sde che mo yang ri sgar dgon thub bstan sde bzhi rab rgyas gling gi dkar chag mdor bsdus dge'o འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་མོ་ཡང་རི་སྒར་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སྡེ་བཞི་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་དགེའོ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi gsung mgur nges don snyan pa'i 'brug sgra

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi gsung mgur nges don snyan pa'i 'brug sgra སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་གསུང་མགུར་ངེས་དོན་སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་.
Tibetan Publications · Volume

Dkar zas ring lugs kyi phan yon

dkon mchog rgya mtshos དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་. mi 'jigs skyabs kyi sbyin pa dkar zas ring lugs kyi phan yon bstan pa zhi bde'i lam bzang མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དཀར་ཟས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ཞི་བདེའི་ལམ་བཟང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ( Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang)

phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, nd.
Tibetan Publications ·

Skyob pa 'jig rten mgon po'i rnam thar

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. 'bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi rnam thar snying bsdus འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2003.
Tibetan Publications · Volume

'bri gung grub dbang a mgon rin po che'i rnam thar

grub pa'i dbang phyug chen po a mgon གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་. grub pa'i dbang phyug chen po a mgon rdo rje 'chang gi rnam thar rags bsdus bka' brgyud bstan pa'i mdzes rgyan གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་རགས་བསྡུས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Sdom gsum (2007, Kagyu College)

rgyal dbang kun dga' rin chen, Phag mo gru pa and rig 'dzin chos grags. sdom gsum. Dehra Dun: Kagyu College, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Dad gdung yid kyi mchod sprin 'gyur khug stong gi rol mo

Tibetan Publications · Volume

Dbang lung man ngag gi bka' slob dang bka' khrid gces btus dang po

Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po ches bstsal ba'i dbang lung man ngag gi bka' khrid dang bka' slob gces btus dang po ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་བཀའ་ཁྲིད་དང་བཀའ་སློབ་གཅེས་བཏུས་དང་པོ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa

Sangye Nyenpa, 10th. skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་གཉིས་པ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Dpal rgyal dbang karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i gsung gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus

Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. 7dpal rgyal dbang karma pa sku phreng gsum pa rang byung rdo rjes mdzad pa'i gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus ༧དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གཞུང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཀུན་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus

Sangye Nyenpa, 10th. skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020
Tibetan Publications · Volume

Sman bla'i chos skor bdams bsgrigs

Various Authors. sman bla'i chos skor bdams bsgrigs སྨན་བླའི་ཆོས་སྐོར་བདམས་བསྒྲིགས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020.
Tibetan Publications · Volume

Dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i dka' 'grel tshigs su bcad pa mun sel sgron me dang sgrol ma skyabs bdun ma'i 'grel pa uta+pala'i chun po

Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་. dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i dka' 'grel tshigs su bcad pa mun sel sgron me dang sgrol ma skyabs bdun ma'i 'grel pa uta+pala'i chun po དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་དང་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ཨུཏྤལའི་ཆུན་པོ་. Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, 1997.
Tibetan Publications · Volume

Rig gnas lnga'i rnam gzhag gsal bar ston pa blo gros pad+ma bzhad pa'i nyin byed

Rigzin, Khenpo Tsewang. rig gnas lnga'i rnam gzhag gsal bar ston pa blo gros pad+ma bzhad pa'i nyin byed རིག་གནས་ལྔའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་སྟོན་པ་བློ་གྲོས་པདྨ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་. Dehra Dun, India: Ngagyur Nyingma College, The Eastern Sun Group, 2005
Tibetan Publications · Volume

Sum rtags mu tig phreng mdzes

Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་. yul gangs can pa'i brda yang dag par sbyor ba'i bstan bcos kyi bye brag sum cu pa dang rtags kyi 'jug pa'i gzhung ge rnam par bshad pa mkhas pa'i mgul rgyan mu tig phreng mdzes ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་བརྡ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་. Delhi: Sherig Parkhang ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་, 2005.
Tibetan Publications · Volume

Bod rgya tshig mdzod chen mo - Vol. 2

bod rgya tshig mdzod chen mo smad cha བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྨད་ཆ་. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ The Ethnic Publishing House, 1996.
Tibetan Publications · Volume

Bod rgya tshig mdzod chen mo - Vol. 1

bod rgya tshig mdzod chen mo stod cha བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སྟོད་ཆ་. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ The Ethnic Publishing House, 1996.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol - Vol. 3

Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol smad cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་སྨད་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol - Vol. 2

Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol bar cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་བར་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol - Vol. 1

Karmapa, 7th ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ and Thrangu Rinpoche ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་. karma pa chos grags rgya mtsho'i tshad ma rigs gzhung rgya mtsho las - rnam 'grel gyi 'grel pa zur bkol stod cha. ཀརྨ་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཚད་མ་རིགས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལས་ - རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟུར་བཀོལ་སྟོད་ཆ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Institute Library, 2007.
Tibetan Publications ·

Dwags po chos bzhi'i 'grel ba khag gsum

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ and Sgam po pa སྒམ་པོ་པ་. dwags po chos bzhi'i 'grel ba khag gsum དྭགས་པོ་ཆོས་བཞིའི་འགྲེལ་བ་ཁག་གསུམ་
Tibetan Publications · Volume

Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 3

rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me smad cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྨད་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 2

rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me bar cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་བར་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me - Vol. 1

rdo rje shes rab རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་. dgongs pa gcig pa'i 'grel chen snang mdzad ye shes sgron me stod cha དགོངས་པ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོད་ཆ་.Varanasi: bka' brgyud nyam skyong tshogs pa བཀའ་བརྒྱུད་ཉམ་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ Kargyud Relief and Protection Committee, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Bskyed rim nyin mor byed pa'i 'od stong

Sgam po pa སྒམ་པོ་པ་. bskyed rim nyin mor byed pa'i 'od stong བསྐྱེད་རིམ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འོད་སྟོང་. Mysuru, India: སྔ་snga 'gyur mtho slob mdo sngags rig pa'i 'byung gnas gling འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་ Ngagyur Nyingma Institute, 1996.
Tibetan Publications ·

Bal yul gyi gnas bshad phyogs bsgrigs

Shamarpa, 6th ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་, Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་, and Khamtrul, 4th བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་. bal yul gyi gnas bshad phyogs bsgrigs བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་བཤད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ A Compilation of Guides to the Sacred Sites of Nepal. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications ·

Dam chos dgongs pa gcig pa'i gsal byed

Shamarpa, 4th ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་. dam chos dgongs pa gcig pa'i gsal byed དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་གསལ་བྱེད་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications · Volume

Nges don phyag rgya chen po'i smon lam gyi 'grel pa phyogs bsgrigs

Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་, Karma nges don bstan rgyas ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་རྒྱས་, and Rin chen dar rgyas རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་. nges don phyag rgya chen po'i smon lam gyi 'grel pa phyogs bsgrigs ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications · Volume

Tshad ma'i spyi don 'jam dbyangs bzhad pa

Sharmapa, 6th. tshad ma mdo dang rnam 'grel gyi spyi don 'jam dbyangs bzhad pa ཚད་མ་མདོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་སྤྱི་དོན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་. Varanasi: WA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Vajra Vidya Library, n.d.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - zab mo yang tig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - zab mo yang tig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
· Collection

Snying thig ya bzhi - mkha' 'gro snying thig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - mkha' 'gro snying thig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - mkha' 'gro yang tig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - mkha' 'gro yang tig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་ . Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - bi ma snying thig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. Snying thig ya bzhi - bi ma snying thig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - བི་མ་སྙིང་ཐིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Snying thig ya bzhi - bla ma yang tig

Klong chen pa ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་. snying thig ya bzhi - bla ma yang tig སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི་ - བླ་མ་ཡང་ཏིག་. Kathmandu: Shechen Publications ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Bar do'i khrid yig gces btus

Mi la ras pa མི་ལ་རས་པ་ ; Drukchen, 2nd ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་. bar do'i khrid yig gces btus བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng bcu bdun pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 17. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2014.
Tibetan Publications · Volume

Rgyal ba rgya mtsho'i rnam bshad (2019)

Karma chags med ཀརྨ་ཆགས་མེད་. dpal 'jig rten dbang phyug gi cho ga'i zin bris rab gsal thar pa'i lam chen las bdag bskyed kyi dka' ba'i gnad rnams bkrol ba don 'grel nyi ma'i 'od zer དཔལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་རབ་གསལ་ཐར་པའི་ལམ་ཆེན་ལས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་བཀྲོལ་བ་དོན་འགྲེལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer brgyad pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 28. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Gcod kyi rnam bshad (2019)

Various Authors. Khenpo Sherab Gyaltsen, ed. dam chos bdud kyi gcod yul las ye shes mkha' 'gro'i zhal lung gsang ba mngon phyung spros pa nyer zhi brtul zhugs lam longs dang bcas pa དམ་ཆོས་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་ལུང་གསང་བ་མངོན་ཕྱུང་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ལོངས་དང་བཅས་པ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng nyer dgu pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 29. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2019.