Semantic search

From Research Library
Condition
Printout selection
Options
Parameters [
limit:

The maximum number of results to return
offset:

The offset of the first result
link:

Show values as links
headers:

Display the headers/property names
mainlabel:

The label to give to the main page name
intro:

The text to display before the query results, if there are any
outro:

The text to display after the query results, if there are any
searchlabel:

Text for continuing the search
default:

The text to display if there are no query results
import-annotation:

Additional annotated data are to be copied during the parsing of a subject
propsep:

The separator between the properties of a result entry
valuesep:

The separator between the values for a property of a result
template:

The name of a template with which to display the printouts
named args:

Name the arguments passed to the template
userparam:

A value passed into each template call, if a template is used
class:

An additional CSS class to set for the list
introtemplate:

The name of a template to display before the query results, if there are any
outrotemplate:

The name of a template to display after the query results, if there are any
sep:

The separator between results
Sort options
Delete
Add sorting condition
Tibetan Publications · Volume

Brtag pa gnyis pa'i 'grel ba stod cha

dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, brtag pa gnyis pa'i 'grel ba smad cha dwags brgyud sgrub pa'i them skas gdams ngag phyogs bsgrigs, rig pa'i rdo rje dpe skrun khang

དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་, བརྟག་པ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་བ། སྟོད་ཆ། དྭགས་བརྒྱུད་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་གདམས་ངག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།, རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

, Rigpe Dorje Practice Series, Rigpe Dorje Publications
Tibetan Publications · Volume

Dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta (Rumtek 1974)

karma pa brgyad pa mi bskyod rdo rje, dbu ma la 'jug pa'i rnam bshad dpal ldan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung dwags brgyud grub pa'i shing rta, rum theg chos 'khor gling

ཀརྨ་པ་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་, དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་དྭགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པ་ཤིང་རྟ།, རུམ་ཐེག་ཆོས་འཁོར་གླིང་

8th Karmapa, Mikyo DorjeRumtek Dharma Chakra Centre
Tibetan Publications · Tibetan Texts

Chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo (Benchen Publications)

sangs rgyas mnyan pa rin po che. chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo. Kathmandu: ban chen gsung rab rgyun spel khang.

སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཆེན་པོ་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྣམ་བཤད་ངེས་དོན་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་མོ། བན་ཆེན་གསུང་རབ་རྒྱུན་སྤེལ་ཁང་།

Sangye Nyenpa Rinpoche. Kathmandu: Benchen Publications.
Tibetan Publications · Tibetan Texts

De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (2009, Karma Lekshey Ling)

Rang byung rdo rje (རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་) and 'Jam mgon kong sprul (འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་). De bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa zhes bya ba'i bstan bcos (དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས།). Lekshey Ling Philosophy Series 21. Kathmandu: Lekshey Ling Publications, 2009.
Tibetan Publications · Volume

Gdams pa tshigs su bcad pa nyer lnga pa vol 3

zhwa dmar drug pa chos kyi dbang phyug, etc. CITATION
Tibetan Publications · Volume

Gdams pa tshigs su bcad pa nyer lnga pa Vol 2

Lorem ipsum dolor sit amet
Tibetan Publications · Volume

Bod kyi tshig mdzod rig pa

'ju bstan skyong འཇུ་བསྟན་སྐྱོང་. bod kyi tshig mdzod rig pa བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་རིག་པ་ Tibetan Lexicography. Dharamsala; smon lam bod kyi brda 'phrin zhib 'jug khang, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 6

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb ldrug pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་དྲུག་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 5

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb lnga pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་ལྔ་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications · Volume

Karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta - Vol. 4

rje karma phrin las pa རྗེ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་པ་. karma'i dgongs pa gsal bar byed pa'i bstan bcos thar lam bgrod pa'i shing rta deb bzhi pa ཀརྨའི་དགོངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དེབ་བཞི་པ་. blo gros mtha' yas pa'i mdzod Vol. 25. Kalimpong: Rigpe Dorje Publishing, 2018.
Tibetan Publications ·

Dgongs gcig 'grel ba nyi ma'i snang ba

Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་. dgongs gcig 'grel ba nyi ma'i snang ba དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་བ་ཉི་མའི་སྣང་བ་. དགོངས་གཅིག་འགྲེལ་བ་ཉི་མའི་སྣང་བ་Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, 1996.
Tibetan Publications ·

Sgrub brgyud gong ma rnams kyi zhal gnams phyogs sgrigs nor bu'i bang mdzod

Various Authors. sgrub brgyud gong ma rnams kyi zhal gnams phyogs sgrigs nor bu'i bang mdzod སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གནམས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་. Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, nd.