Main Page

From Research Library
Main PageArchives


Tsadra Foundation · Digital Research Library

A Repository of Buddhist Literature in Western Languages

Welcome to the searchable catalog of the Tsadra Foundation Research Library in Boulder, Colorado. This is a private archive of Buddhist studies material to be used internally by Tsadra Foundation, its staff and fellow translators.Featured Books

2022
Books · Translations
A History of Buddhism in India and Tibet
Martin, Dan, trans. A History of Buddhism in India and Tibet. An Expanded Version of the Dharma's Origins Made by the Learned Scholar Deyu. Library of Tibetan Classics Vol 32. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2022.
2021
Books · Translations
Illuminating the Intent
Jinpa, Thupten, trans. Illuminating the Intent: An Exposition of Candrakīrti's Entering the Middle Way. By Tsongkhapa. Library of Tibetan Classics 19. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2021.
2022
Books · Translations
Mahasiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters
Gethin, Stephen, Padmakara Translation Group, trans. Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters. Volume 16 of The Treasury of Precious Instructions (gdams ngag rin po che'i mdzod). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.
2022
Books · Translations
Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor - Part 1
Harding, Sharah, trans. Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor - Part 1. The Treasury of Precious Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet - Volume 11. Boulder, CO: Snow Lion Publications, 2022.
2022
Books · Translations
Ornament of Dakpo Kagyü Thought
Harding, Sarah. Ornament of Dakpo Kagyü Thought: Short Commentary on the Mahāmudrā Aspiration Prayer. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2022.
2022
Books · Translations
The Precious Treasury of the Fundamental Nature
Padmakara Translation Group, trans. The Precious Treasury of the Fundamental Nature. By Longchenpa. With a commentary by Khangsar Tenpa'i Wangchuk ('bru 'grel dpal ldan bla ma'i zhal lung kun mkhyen dgyes pa'i mchod sprin). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2022.
2020
Books · Translations
Les Systèmes Philosophiques Bouddhistes
Charrier, Christian, trans. Le Trésor de connaissances: Les systèmes philosophiques bouddhistes - Volume 1. By Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Le Plantou, France: Éditions Padmakara, 2020.
2020
Books · Translations
Le Tantra du Choral des noms de Mañjuśrī Commenté par Vimalamitra
Carré, Patrick, trans. Le Tantra du Choral des noms de Mañjuśrī Commenté par Vimalamitra. Le Plantou, France: Éditions Padmakara, 2020.

Newest Tsadra Sponsored Tibetan Books

2021
Tibetan Publications · Volume
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - smad cha
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - stod cha. Record of The Vast Transmissions Received By Lodro Thaye. Volume 1. Kalimpong, West Bengal, India: Rigpe Dorje Institute, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - stod cha
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - stod cha. Record of The Vast Transmissions Received By Lodro Thaye. Volume 1. Kalimpong, West Bengal, India: Rigpe Dorje Institute, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Dkon mchog spyi 'dus 'grel ba gces btus
dkon mchog spyi 'dus 'grel ba gces btus དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་འགྲེལ་བ་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 37. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Man ngag mdzod kyi don khrid rab gsal zla ba'i bdud rtsi
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ Dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor Khyentse, Dilgo. མན་ངག་མཛོད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་། man ngag mdzod kyi don khrid rab gsal zla ba'i bdud rtsi An Explanation of the Treasury of Instructions, The Nectar of a Brilliant Moon. New Delhi, India: Shechen Publications, 2021.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 1 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam oM, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཨོཾ།. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 2 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam AH, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཨཱཿ།. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 3 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam hUM, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཧཱུཾ།. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 4 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam hrIH, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཧྲཱིཿ། Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2021
Tibetan Publications · Volume
Rje btsun mi la'i rdo rje'i gsung mgur
rje btsun mi la ras pa'i rdo rje'i mgur drug sogs gsung rgyun thor bu ba 'ga' bzhugs so རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དྲུག་སོགས་གསུང་རྒྱུན་ཐོར་བུ་བ་འགའ་བཞུགས་སོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 35. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs
sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gnyis pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 34. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po
sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po ཤེར་སྙིང་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 36. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Spyod 'jug shes rab le'i 'grel ba
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i shes rab le'u'i mchan 'grel don gsal me long dang. spyod 'jug sher le'i 'bru 'grel kun mkhyen bla ma'i gsung las btus pa rab gsal nor bu'i sgron me.བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ལེའུའི་མཆན་འགྲེལ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་དང་སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ Presentations of the Ninth Chapter of the Way of the Bodhisattva. Shechen Practice Series Vol. 12. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2021.
More Results

Translations from 2022

2022
Books · Translations
A History of Buddhism in India and Tibet
Martin, Dan, trans. A History of Buddhism in India and Tibet. An Expanded Version of the Dharma's Origins Made by the Learned Scholar Deyu. Library of Tibetan Classics Vol 32. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2022.
2022
Books · Translations
Bodhisattvacaryāvatāra: Entering the Way of the Bodhisattvas (2022, Khenpo Gawang and Wiener)
Gawang, Khenpo, and Gerry Wiener, trans. Bodhisattvacaryāvatāra: Entering the Way of the Bodhisattvas by Shantideva - Duhuang Edtion. Memphis, TN: Jeweled Lotus Publishing, 2022.
2022
Books · Translations
Freedom through Correct Knowing
Namdak, Tenzin and Tenzin Legtsok, eds. Freedom through Correct Knowing: Khedrup Jé's Interpretation of Dharmakīrti's Seven Treatises on Valid Cognition. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2022.
2022
Books · Translations
Heart Essence of Chetsun: Wisdom Bindu
Khenpo Namdrol. Heart Essence of Chetsun: Wisdom Bindu. Lama Chönam and Sangye Khandro (Light of Berotsana), trans. Ashland, OR: Berotsana Publications, 2022.
2022
Books · Translations
Mahasiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters
Gethin, Stephen, Padmakara Translation Group, trans. Mahāsiddha Practice: From Mitrayogin and Other Masters. Volume 16 of The Treasury of Precious Instructions (gdams ngag rin po che'i mdzod). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.
2022
Books · Translations
Ornament of Dakpo Kagyü Thought
Harding, Sarah. Ornament of Dakpo Kagyü Thought: Short Commentary on the Mahāmudrā Aspiration Prayer. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2022.
2022
Books · Translations
Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor - Part 1
Harding, Sharah, trans. Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor - Part 1. The Treasury of Precious Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet - Volume 11. Boulder, CO: Snow Lion Publications, 2022.
2022
Books · Translations, Digital Publications
The Good Eon: Bhadrakalpika (Doctor, T.)
Doctor, Thomas (Dharmacakra Translation Committee), trans. The Good Eon: Bhadrakalpika. Edited by Andreas Doctor, Anya Zilman, and Nika Jovic. v 1.0.4. 84000.co, 2022. https://read.84000.co/translation/toh94.html.
2022
Books · Translations
The Precious Treasury of the Fundamental Nature
Padmakara Translation Group, trans. The Precious Treasury of the Fundamental Nature. By Longchenpa. With a commentary by Khangsar Tenpa'i Wangchuk ('bru 'grel dpal ldan bla ma'i zhal lung kun mkhyen dgyes pa'i mchod sprin). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2022.
2022
Books · Translations
The Single Intention: The Root Text, a Commentary by Khenpo Kunpal, and an Overview by Rinchen Jangchub
Nielsen, Solvej Hyveled, trans. The Single Intention: The Root Text, a Commentary by Khenpo Kunpal, and an Overview by Rinchen Jangchub. Munich, Germany: Garchen Sriftung, 2022.
2022
Books · Translations, Digital Publications
The Stem Array: Gaṇḍavyūha (Roberts, P.)
Roberts, Peter Alan, trans. The Stem Array: Gaṇḍavyūha. Edited by Emily Bower. v 1.0.9. 84000.co, 2022. https://read.84000.co/translation/toh44-45.html.
2022
Books · Translations, Digital Publications
The Ten Bhūmis: Daśabhūmika (Roberts, P.)
Roberts, Peter Alan, trans. The Ten Bhūmis: Daśabhūmika. Edited by Emily Bower. v 1.0.2. 84000.co, 2022. https://read.84000.co/translation/toh44-31.html.
More Results

Translations from 2021

2021
Books · Translations
A Chariot to Freedom
Padmakara Translation Group, trans. A Chariot to Freedom: Guidance From the Great Masters on the Vajrayāna Preliminary Practices. By Shechen Gyaltsap Gyurmé Pema Namgyal (zhe chen rgyal tshab 04 'gyur med pad+ma rnam rgyal). Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.
2021
Books · Translations, Digital Publications
Ascertaining the Vinaya: Upāli's Questions: Vinayaviniścayopāliparipṛcchā (Erdene-Ochir, B.)
Erdene-Ochir, ErdeneBaatar, Jake Nagasawa, and Jaakko Takkinen (UCSB Buddhist Studies Translation Group), trans. and ed. Ascertaining the Vinaya: Upāli's Questions: Vinayaviniścayopāliparipṛcchā. v 1.0.0. 84000.co, 2021. https://read.84000.co/translation/toh68.html.
2021
Books · Translations
Buddhapālita's Commentary on Nāgārjuna's Middle Way
Coghlan, Ian James. Buddhapālita's Commentary on Nāgārjuna's Middle Way (Buddhapālita-Mūlamadhyamaka-Vṛtti). Treasury of Buddhist Sciences. Somerville, MA: Wisdom Publication, 2021.
2021
Books · Translations, Digital Publications
Describing the Benefits of Producing Representations of the Thus-Gone One: Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsasaṃvarṇana (Teleki, K.)
Teleki, Krisztina, and Karma Dorje (Rabjampa) (Alexander Csoma de Kőrös Translation Group), trans. Describing the Benefits of Producing Representations of the Thus-Gone One: Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsasaṃvarṇana. v 1.0.1. 84000.co, 2021. https://read.84000.co/translation/toh320.html.
2021
Books · Translations
Dharmakīrti on Compassion and Rebirth (2021, Dev Publishers)
Franco, Eli. Dharmakīrti on Compassion and Rebirth. New Delhi, India: Dev Publishers & Distributors, 2021.
2021
Books · Translations
Entering the Way of the Bodhisattva: A New Translation and Contemporary Guide
Choephel, David Karma, trans. Entering the Way of the Bodhisattva. By Shantideva. A New Translation and Contemporary Guide. Boulder, CO: Shambhala Publications, 2021.
2021
Books · Translations
Four Tibetan Lineages
Harding, Sarah, trans. Four Tibetan Lineages: Core Teachings of Pacification, Severance, Shagpa Kagyü, and Bodong. By Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé, et al. Library of Tibetan Classics 8. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2021.
2021
Books · Collections of Essays, Academic Publications
Hidden Lands in Himalayan Myth and History
Garrett, Frances Mary, Elizabeth McDougal, and Geoffrey Samuel. eds Hidden Lands in Himalayan Myth and History: Transformations of Sbas Yul through Time. Leiden: Brill, 2021.
2021
Books · Translations
Illuminating the Intent
Jinpa, Thupten, trans. Illuminating the Intent: An Exposition of Candrakīrti's Entering the Middle Way. By Tsongkhapa. Library of Tibetan Classics 19. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2021.
2021
Books · Translations
Inspiring Determination: Adhyāśayasaṃcodana (Dorje, Lama Sherab)
Dorje, Lama Sherab, and Virginia Blum (Blazing Wisdom Translation Group), trans. Inspiring Determination: Adhyāśayasaṃcodana. v 1.1.14. 84000.co, 2021. https://read.84000.co/translation/toh69.html.
2021
Books · Academic Publications, Translations
Knowing Illusion: Bringing a Tibetan Debate into Contemporary Discourse - Vol. 2
The Yakherds. Knowing Illusion: Bringing a Tibetan Debate into Contemporary Discourse - Volume 2: Translations. New York: Oxford University Press, 2021.
2021
Books · Translations
Kunzang Sonam Commentary on the Way of the Bodhisattva Chapters 1-8
Duckworth, Douglas, trans. Excellent Vase That Spills Forth an Ocean of the Inexhaustible and Precious Qualities of the Victor's Heirs: An Explanation of the "Way of the Bodhisattva." By Minyak Kunzang Sönam. Draft Manuscript, October 2021. Forthcoming.
More Results

Staff Picks

2016
Books · Art Books
A Revolutionary Artist of Tibet
Jackson, David P. A Revolutionary Artist of Tibet: Khyentse Chenmo of Gongkar. Masterworks of Tibetan Painting Series. New York: Rubin Museum of Art, 2016.

A Revolutionary Artist of Tibet

Another beautifully printed art book from the Rubin Museum including the excellent scholarship of David Jackson. "Published in conjunction with an exhibition organized and presented by the Rubin Museum of Art, New York, September 5, 2014 through February 2, 2015....David Jackson focuses on the Khyenri style, the least known among the three major painting styles of Tibet, dating from the mid-fifteenth through the seventeenth century. The painting of Khyentse Chenmo, the founder of the Khyenri style who flourished from the 1450s to the 1490s, was significant for his radical rejection of the prevailing, classic Indic (especially Nepalese-inspired) styles with formal red backgrounds, enthusiastically replacing them with the intense greens and blues of Chinese landscapes. Jackson also brings to light several of Khyentse's paintings in museums outside Tibet, including some that have been unrecognized for over a century." (Source)

2017
Books · Translations
The Six Lamps
Achard, Jean-Luc, trans. The Six Lamps: Secret Dzogchen Instructions of the Bön Tradition. Somerville, MA: Wisdom Publications, 2017.

The Six Lamps

Jean-Luc Achard presents here one of the central texts of the Zhangzhung Nyengyü, Instructions on the Six Lamps (sgron ma drug gi gdams pa) in it's complete form, a set of instructions on Thögal as it is practiced in the Bön tradition. For someone versed in these teachings from the perspective of Nyingma Buddhism, the text presented here will seem almost entirely familiar (save for some term substitutions, g.yung drung for rdo rje, bon for chos, or again some enumerations varying from the Nyingma presentation), making the questions about the origins of Dzogchen put forth by the same author in earlier works such as L'Essence Perlée du Secret (Which came first, Bön or Nyingma? Is there an earlier source that seeded both traditions?) that much more relevant. Whether to the interest of advanced practitioners or dzogchen aficionados, this work adds to the corpus of translated instructions by providing an extensive, thorough, complete account of oral instructions on Thögal that are still hard to come by, certainly when it comes to Bön Dzogchen, and especially as presented by such an established and knowledgable scholar.

2014
Books · Translations
Grains of Gold
Chöpel, Gendun. Grains of Gold: Tales of a Cosmopolitan Traveler. Translated by Thupten Jinpa and Donald S. Lopez Jr. Buddhism and Modernity. Chicago: University of Chicago Press, 2014.

Grains of Gold

In 1941, philosopher and poet Gendun Chopel (1903–51) sent a large manuscript by ship, train, and yak across mountains and deserts to his homeland in the northeastern corner of Tibet. He would follow it five years later, returning to his native land after twelve years in India and Sri Lanka. But he did not receive the welcome he imagined: he was arrested by the government of the regent of the young Dalai Lama on trumped-up charges of treason. He emerged from prison three years later a broken man and died soon after.

Gendun Chopel was a prolific writer during his short life. Yet he considered that manuscript, which he titled Grains of Gold, to be his life’s work, one to delight his compatriots with tales of an ancient Indian and Tibetan past, while alerting them to the wonders and dangers of the strikingly modern land abutting Tibet’s southern border, the British colony of India. Now available for the first time in English, Grains of Gold is a unique compendium of South Asian and Tibetan culture that combines travelogue, drawings, history, and ethnography. Gendun Chopel describes the world he discovered in South Asia, from the ruins of the sacred sites of Buddhism to the Sanskrit classics he learned to read in the original. He is also sharply, often humorously critical of the Tibetan love of the fantastic, bursting one myth after another and finding fault with the accounts of earlier Tibetan pilgrims. Exploring a wide range of cultures and religions central to the history of the region, Gendun Chopel is eager to describe all the new knowledge he gathered in his travels to his Buddhist audience in Tibet.

At once the account of the experiences of a tragic figure in Tibetan history and the work of an extraordinary scholar, Grains of Gold is an accessible, compelling work animated by a sense of discovery of both a distant past and a strange present. (Source: University of Chicago Press)

2016
Books · Academic Publications
Strange Tales of an Oriental Idol
Lopez Jr., Donald S., ed. Strange Tales of an Oriental Idol: An Anthology of Early European Portrayals of the Buddha. Buddhism and Modernity. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

Strange Tales of an Oriental Idol

We tend to think that the Buddha has always been seen as the compassionate sage admired around the world today, but until the nineteenth century, Europeans often regarded him as a nefarious figure, an idol worshipped by the pagans of the Orient. Donald S. Lopez Jr. offers here a rich sourcebook of European fantasies about the Buddha drawn from the works of dozens of authors over fifteen hundred years, including Clement of Alexandria, Marco Polo, St. Francis Xavier, Voltaire, and Sir William Jones.

Featuring writings by soldiers, adventurers, merchants, missionaries, theologians, and colonial officers, this volume contains a wide range of portraits of the Buddha. The descriptions are rarely flattering, as all manner of reports—some accurate, some inaccurate, and some garbled—came to circulate among European savants and eccentrics, many of whom were famous in their day but are long forgotten in ours. Taken together, these accounts present a fascinating picture, not only of the Buddha as he was understood and misunderstood for centuries, but also of his portrayers. (Source: University of Chicago Press)

Newly Added: Books

2002
Books · Translations, Buddhist Topic Monographs
Everyday Consciousness and Primordial Awareness (2002)
Thrangu Rinpoche. Everyday Consciousness and Primordial Awareness. Translated and edited by Susanne Schefczyk. Ithaca: Snow Lion Publications, 2002.
2017
Books · Art Books
The Gilded Buddha
Furger, Alex R. The Gilded Buddha: The Traditional Art of the Newar Metal Casters in Nepal. Frankfurt: Librum Publishers, 2017.
2006
Books · Edited Dharma Teaching
Opening to Our Primordial Nature
Khenchen Palden Sherab and Khenpo Tsewang Dongyal. Opening to Our Primordial Nature. Ithica, NY: Snow Lion Publications, 2006.
2010
Books · Collections of Essays, Academic Publications
Asian Texts - Asian Contexts
Jones, David and E.R. Klein, eds. Asian Texts - Asian Contexts: Encounters with Asian Philosophies and Religions. SUNY Series in Asian Studies Development. New York: State University of New York Press, 2010.
2010
Books · Academic Publications, Non-Fiction
Ethics Embodied
McCarthy, Erin. Ethics Embodied: Rethinking Selfhood through Continental, Japanese, and Feminist Philosophies. Lanham, MD: Lexington Books, 2010.
2010
Books · Academic Publications
Can Theory Help Translators?
Chesterman, Andrew and Emma Wagner. Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Worldface. Translation Theories Explained Series. New York: Routledge, 2010.
2014
Books · Contemporary Buddhist Writings
Taming the Ox
Johnson, Charles. Taming the Ox: Buddhist Stories and Reflections on Politics, Race, Culture, and Spiritual Practice" Boston: Shambhala Publications, 2014.
2018
Books · Contemporary Buddhist Writings
Sadness, Love, Openness
Nyima Rinpoche, Chökyi. Sadness, Love, Openness: The Buddhist Path of Joy. Boulder: Shambhala Publications, 2018.
2022
Books · Translations
The Single Intention: The Root Text, a Commentary by Khenpo Kunpal, and an Overview by Rinchen Jangchub
Nielsen, Solvej Hyveled, trans. The Single Intention: The Root Text, a Commentary by Khenpo Kunpal, and an Overview by Rinchen Jangchub. Munich, Germany: Garchen Sriftung, 2022.
2020
Books · Translations, Dharma Practice Booklets
Chöd Khandro Gadyang: Sound of Dakini Laughter
Rigdzin, Chimed, ed. Chöd Khandro Gadyang: Sound of Dakini Laughter - The Method for Cutting the Ego by Padmasambhava and Jigme Lingpa. Berlin, Germany: Wandel Verlag, 2020.
2022
Books · Translations
Sky Dharma
Tsewang, Khenpo Sonam and Judith Amtzis. Sky Dharma: The Foundations of the Namchö Treasure Teachings. Boulder, CO: Snow Lion Publications, 2022.
·
Japanese Books
More Results


Newly Added: Tibetan Publications

Published 2021 & 2022

2021
Tibetan Publications · Volume
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - smad cha
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - stod cha. Record of The Vast Transmissions Received By Lodro Thaye. Volume 1. Kalimpong, West Bengal, India: Rigpe Dorje Institute, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - stod cha
Dam pa'i chos rin po che mdo sngangs rig gnas dang bcas pa ji ltar thos shing de dag gang las brgyud pa'i yi ge dgos 'dod kun 'byung nor bu'i bang mdzod - stod cha. Record of The Vast Transmissions Received By Lodro Thaye. Volume 1. Kalimpong, West Bengal, India: Rigpe Dorje Institute, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Dkon mchog spyi 'dus 'grel ba gces btus
dkon mchog spyi 'dus 'grel ba gces btus དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་འགྲེལ་བ་གཅེས་བཏུས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 37. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Man ngag mdzod kyi don khrid rab gsal zla ba'i bdud rtsi
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ Dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor Khyentse, Dilgo. མན་ངག་མཛོད་ཀྱི་དོན་ཁྲིད་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་། man ngag mdzod kyi don khrid rab gsal zla ba'i bdud rtsi An Explanation of the Treasury of Instructions, The Nectar of a Brilliant Moon. New Delhi, India: Shechen Publications, 2021.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 1 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam oM, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཨོཾ།. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 2 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam AH, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཨཱཿ།. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 3 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam hUM, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཧཱུཾ།. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 4 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma, དུང་མཚོ་རས་པ་ཕྱི་མ་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam hrIH, རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་གཏེར་གཞུང་ལས་གླེགས་བམ་ཧྲཱིཿ། Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2021
Tibetan Publications · Volume
Rje btsun mi la'i rdo rje'i gsung mgur
rje btsun mi la ras pa'i rdo rje'i mgur drug sogs gsung rgyun thor bu ba 'ga' bzhugs so རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དྲུག་སོགས་གསུང་རྒྱུན་ཐོར་བུ་བ་འགའ་བཞུགས་སོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 35. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs
sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gnyis pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 34. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po
sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po ཤེར་སྙིང་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 36. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Spyod 'jug shes rab le'i 'grel ba
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i shes rab le'u'i mchan 'grel don gsal me long dang. spyod 'jug sher le'i 'bru 'grel kun mkhyen bla ma'i gsung las btus pa rab gsal nor bu'i sgron me.བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ལེའུའི་མཆན་འགྲེལ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་དང་སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ Presentations of the Ninth Chapter of the Way of the Bodhisattva. Shechen Practice Series Vol. 12. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2021.
More Results

Recently Cataloged

2003
·

Dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum - Vol. 3 (2003) - 1 copies available.

Dpal sprul rin po che. dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum, Vol. 3 si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003.

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ། Vol.1. སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

Dza Patrul Rinpoche. Collected works of Patrul Orgyen Jigme Chokyi Wangpo. Vol.3 Chengdu: Sichuan Ethnic Publishing House, 2003.
2003
·

Dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum - Vol. 2 (2003) - 1 copies available.

Dpal sprul rin po che. dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum, Vol.2. si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003.

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ། Vol.1. སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

Dza Patrul Rinpoche. Collected works of Patrul Orgyen Jigme Chokyi Wangpo. Vol.2 Chengdu: Sichuan Ethnic Publishing House, 2003.
2003
·

Dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum - Vol. 1 (2003) - 1 copies available.

Dpal sprul rin po che. dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum, Vol.1. si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003.

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ། Vol.1. སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

Dza Patrul Rinpoche. Collected works of Patrul Orgyen Jigme Chokyi Wangpo. Vol.1. Chengdu: Sichuan Ethnic Publishing House, 2003.
2003
·

Dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum (2003) - 1 copies available.

Dpal sprul rin po che. dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po'i gsung 'bum. si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003.

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

Dza Patrul Rinpoche. Collected works of Patrul Orgyen Jigme Chokyi Wangpo. Set of 8 books. Chengdu: Sichuan Ethnic Publishing House, 2003.
1997
·

Rje dmu dge bsam gtan rgya mtsho mi 'jigs dbyangs can dga' ba'i blo gros dpal bzang po'i gsung 'bum - Vol. 6 - 1 copies available.

1997
·

Rje dmu dge bsam gtan rgya mtsho mi 'jigs dbyangs can dga' ba'i blo gros dpal bzang po'i gsung 'bum - Vol. 5 - 1 copies available.

1997
·

Rje dmu dge bsam gtan rgya mtsho mi 'jigs dbyangs can dga' ba'i blo gros dpal bzang po'i gsung 'bum - Vol. 4 - 1 copies available.

1989
·

Mdzod 'grel mngon pa'i rgyan - 1 copies available.

1997
·

Nang don rig pa'i spyi bshad - 2 copies available.

1997
·

Rje dmu dge bsam gtan rgya mtsho mi 'jigs dbyangs can dga' ba'i blo gros dpal bzang po'i gsung 'bum - Vol. 3 - 1 copies available.

1997
·

Rje dmu dge bsam gtan rgya mtsho mi 'jigs dbyangs can dga' ba'i blo gros dpal bzang po'i gsung 'bum - Vol.2 - 1 copies available.

1997
·

Rje dmu dge bsam gtan rgya mtsho mi 'jigs dbyangs can dga' ba'i blo gros dpal bzang po'i gsung 'bum - Vol.1 - 1 copies available.

More Results

Newly Added: Articles

1999
Articles · Journal Articles
Citation from the Ratnāvalī and Bodhicittavivaraṇa in the Abhayapaddhati
Isaacson, Harunaga. "Citation from the Ratnāvalī and Bodhicittavivaraṇa in the Abhayapaddhati." Studiens zur Indologie und Iranistik 22 (1999): 55–58.
2021
Articles · Chapters in a Book
Achim Bayer: Roads Taken and Not Taken: The Encounters of Eric Teichman and André Migot with the Scholarly Traditions of Kham
Caumanns, Volker, Jörg Heimbel, Kazuo Kano and Alexander Schiller, eds. Gateways to Tibetan Studies: A Collection of Essays in Honour of David P. Jackson on the Occasion of his 70th Birthday - Volume One. 2 vols. Indian and Tibetan Studies 12. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, Universität Hamburg, 2021.
Articles · Chapters in a Book
Lineage, Linearity, and the Lama Lhakhang: Jacksonian Methods at Mindröling
Caumanns, Volker, Jörg Heimbel, Kazuo Kano and Alexander Schiller, eds. Gateways to Tibetan Studies: A Collection of Essays in Honour of David P. Jackson on the Occasion of his 70th Birthday - Volume Two. 2 vols. Indian and Tibetan Studies 12. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, Universität Hamburg, 2021.
2021
Articles · Chapters in a Book
Does a Buddha Possess Gnosis? Three Deliberations in 12th–13th Century Tibet
Caumanns, Volker, Jörg Heimbel, Kazuo Kano and Alexander Schiller, eds. Gateways to Tibetan Studies: A Collection of Essays in Honour of David P. Jackson on the Occasion of his 70th Birthday - Volume One. 2 vols. Indian and Tibetan Studies 12. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, Universität Hamburg, 2021.
2022
Articles · Journal Articles
A Study of the Early-Stage Translations of Foxing 佛性 in Chinese Buddhism: The Da Banniepan Jing 大般涅槃經 Trans. Dharmakṣema and the Da Fangdeng Rulaizang Jing 大方等如來藏經 Trans. Buddhabhadra
Li, Zijie. "A Study of the Early-Stage Translations of Foxing 佛性 in Chinese Buddhism: The Da Banniepan Jing 大般涅槃經 Trans. Dharmakṣema and the Da Fangdeng Rulaizang Jing 大方等如來藏經 Trans. Buddhabhadra." Religions 13, no. 7 (2022): 1–25. https://doi.org/10.3390/rel13070619.
2014
Articles · Journal Articles
Performing Text as Practice: Rdza Dpal sprul's Practice Manual on the Bodhi(sattva)caryāvatāra
Viehbeck, Markus. "Performing Text as Practice: Rdza Dpal sprul's Practice Manual on the Bodhi(sattva)caryāvatāra." Journal of Research Institute: Historical Development of the Tibetan Languages 51 (2014): 553-71. http://id.nii.ac.jp/1085/00001799/.
2018
Articles · Journal Articles
A Newly Identified Fragment of a Lost Translation of the Bhadrakalpika-sūtra
Li, Can. "A Newly Identified Fragment of a Lost Translation of the Bhadrakalpika-sūtra." Annual Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University 21 (2018): 417–22.
2015
Articles · Journal Articles
A Preliminary Report on Some New Sources of the Bhadrakalpika-sūtra (1)
Li, Can. "A Preliminary Report on Some New Sources of the Bhadrakalpika-sūtra (1)." Annual Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University 18 (2015): 235–251.
2011 (2012)
Articles · Journal Articles
Fighting for the Truth: Satyadvaya and the Debates Provoked by Mi pham's Nor bu ke ta ka
Viehbeck, Markus. "Fighting for the Truth: Satyadvaya and the Debates Provoked by Mi pham's Nor bu ke ta ka." Journal of the International Association of Buddhist Studies 34, no. 1–2, 2011 (2012): 291–320.
2001
Articles · Journal Articles
Poetic License in the Buddhist Sanskrit Verses of the Upāliparipṛcchā
Lang, Karen, C. "Poetic License in the Buddhist Sanskrit Verses of the Upāliparipṛcchā." Indo-Iranian Journal 44, no. 3 (2001): 231-40.
1974
Articles · Chapters in a Book
The Kongokyo or Diamond Sutra
Suzuki, Daisetz Taitaro. "The Kongokyo or Diamond Sutra." In Manual of Zen Buddhism, 38–50. London: Rider, 1974. First published 1950 by Rider (London). https://archive.org/details/dli.ernet.235966/page/n21/mode/2up.
2006
Articles · Reviews
A Few Good Men: The Bodhisattva Path According to the Inquiry of Ugra-Review by Pagel
Pagel, Ulrich. "About Ugra and His Friends: A Recent Contribution on Early Mahāyāna Buddhism. A Review Article." Review of A Few Good Men: The Bodhisattva Path According to the Inquiry of Ugra by Jan Nattier. Journal of the Royal Asiatic Society 16, no. 1 (2006): 73-82.
More Results


Newly Added: Dissertations

2018
Dissertations · PhD diss.
The Seven Siddhi Texts: The Oḍiyāna Mahāmudrā Lineage in its Indic and Tibetan Contexts
Krug, Adam. "The Seven Siddhi Texts: The Oḍiyāna Mahāmudrā Lineage in its Indic and Tibetan Contexts." PhD diss., University of California, Santa Barbara, 2018.
2003
Dissertations · MA Theses
L'arte Buddhista in Ladakh: Una Tradizione Vivente
Fiore, Gavriella. L'arte Buddhista in Ladakh: Una Tradizione Vivente. Universita' degli Studi di Bologna - Facolta' di Lettere e Filosofia, 2003.
2022
Dissertations · PhD diss.
Recognizing Purity: Space, Non-change, Luminosity, and Effort in Longchen Rabjam's Presentation of the Great Completeness (rdzogs chen)
Kelley, Justin J. "Recognizing Purity: Space, Non-change, Luminosity, and Effort in Longchen Rabjam’s Presentation of the Great Completeness (rdzogs chen)." PhD diss., Rice University, 2022.
1968
Dissertations · PhD diss.
Selected Verses from the Gaṇdavyūha: Text, Critical Apparatus and Translation
Gómez, Luis Oscar. "Selected Verses from the Gaṇdavyūha: Text, Critical Apparatus and Translation." PhD diss., Yale University, 1968.
1993
Dissertations · PhD diss.
A Study of the Daśabhūmika-sūtra: Its Relation to Previous Buddhist Traditions and the Development of Bodhisattva Practice
Chun, Jang-Kil. "A Study of the Daśabhūmika-sūtra: Its Relation to Previous Buddhist Traditions and the Development of Bodhisattva Practice." PhD diss., University of Wisconsin-Madison, 1993.
1981
Dissertations · MA Theses
The Sutra of Sor-mo'i Phreng-ba (from the Lhasa, Peking, and Derge Editions of the bKa-'Gyur)
Cutler, Nathan S. "The Sutra of Sor-mo'i Phreng-ba (from the Lhasa, Peking, and Derge Editions of the bKa-'Gyur)." MA thesis, Indiana University, 1981.
More Results

Newly Added: Periodical Issues

2022
Periodical Issues · Magazine Issues
Lion's Roar/Vol.7 No. 4 (2022)
Mcleod, Melvin, ed. Lion's Roar. Vol.7 No. 4 San Francisco: Lion's Roar Foundation, 2022
2022
Periodical Issues · Magazine Issues
Lion's Roar/Vol.7 No. 3 (2022)
Mcleod, Melvin, ed. Lion's Roar. Vol.7 No. 3 San Francisco: Lion's Roar Foundation, 2022
2022
Periodical Issues · Magazine Issues
Lion's Roar/Vol.7 No. 2 (2022)
Mcleod, Melvin, ed. Lion's Roar. Vol.7 No. 2 San Francisco: Lion's Roar Foundation, 2022
2022
Periodical Issues · Magazine Issues
Lion's Roar/Vol.6 No. 6 (2022)
Mcleod, Melvin, ed. Lion's Roar. Vol.6 No. 6 San Francisco: Lion's Roar Foundation, 2022
2021
Periodical Issues · Magazine Issues
Lion's Roar/Vol.6 No. 5 (2021)
Mcleod, Melvin, ed. Lion's Roar. Vol.6 No. 5 San Francisco: Lion's Roar Foundation, 2021
2013
Periodical Issues · Journal Issues
Himalaya: The Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies/Vol. 32 Nos. 1&2 (2013)
More Results


Newly Added: Multimedia

Multimedia · Video
Buddha-Nature: Theoretical Understanding and Practical Application by Karma Phuntsho
Phuntsho, Karma. "Buddha-Nature: Theoretical Understanding and Practical Application." Recorded at Dharma Gate Buddhist College in Budapest, Hungary, Sep 22, 2022. Video, 1:52:27. https://www.youtube.com/watch?v=3wUSjjvsdFg.
Multimedia · Video
David Germano: How Can Dzogchen Teachings and Practices Be Made More Relevant to the Wider World?
Germano, David. "How Can Dzogchen Teachings and Practices Be Made More Relevant to the Wider World?" Conversations on Buddha-Nature with Lopen Dr. Karma Phuntsho. Produced by the Tsadra Foundation Research Department, Aug 27, 2022. Video, 11:16. https://www.youtube.com/watch?v=ac2mGKly6ws.
Multimedia · Video
David Germano: On His Work with the Contemplative Sciences Center at UVA
Germano, David. "On His Work with the Contemplative Sciences Center at UVA." Conversations on Buddha-Nature with Lopen Dr. Karma Phuntsho. Produced by the Tsadra Foundation Research Department, Aug 27, 2022. Video, 7:23. https://www.youtube.com/watch?v=1no1Dl7BjDo.
Multimedia · Video
David Germano: On Longchenpa and Jigme Lingpa
Germano, David. "On Longchenpa and Jigme Lingpa." Conversations on Buddha-Nature with Lopen Dr. Karma Phuntsho. Produced by the Tsadra Foundation Research Department, Aug 27, 2022. Video, 2:50. https://www.youtube.com/watch?v=dqim5YaaHgA.
Multimedia · Video
David Germano: On the Aesthetics of Dzogchen and the Vajra as a Metaphor for Buddha-Nature
Germano, David. "On the Aesthetics of Dzogchen and the Vajra as a Metaphor for Buddha-Nature." Conversations on Buddha-Nature with Lopen Dr. Karma Phuntsho. Produced by the Tsadra Foundation Research Department, Aug 27, 2022. Video, 10:04. https://www.youtube.com/watch?v=tbaPwLvgW8c.
Multimedia · Video
David Germano: On Longchenpa's View of Prāsaṅgika Madhyamaka
Germano, David. "On Longchenpa's View of Prāsaṅgika Madhyamaka." Conversations on Buddha-Nature with Lopen Dr. Karma Phuntsho. Produced by the Tsadra Foundation Research Department, Aug 27, 2022. Video, 3:23. https://www.youtube.com/watch?v=nKCfQiAC9mI.
More Results