Semantic search

From Research Library
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 2 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam AH. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 3 (2022)
Dung mtsho ras pa phyi ma. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam hUM. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung - Vol. 4 (2022)
'khrul zhig mdo sngags gling pa་. Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa'i gter gzhung las glegs bam hrIH. Gelong Ngawang Choekyong ed. Solukhumbu, Sagarmatha, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rgyud brtag pa gnyis pa'i 'grel ba - deb dang po (Rigpe Dorje 2022)
'jam mgon kong sprul yon tan rgya mtsho. Rgyud brtag pa gnyis pa'i 'grel ba - deb dang po. Rigpe Dorje Study Series 39. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2022.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rgyud brtag pa gnyis pa'i 'grel ba - deb gnyis pa (Rigpe Dorje 2022)
'jam mgon kong sprul yon tan rgya mtsho. Rgyud brtag pa gnyis pa'i 'grel ba - deb gnyis pa. Rigpe Dorje Study Series 39. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2022.
2021
Tibetan Publications · Volume
Rje btsun mi la'i rdo rje'i gsung mgur
rje btsun mi la ras pa'i rdo rje'i mgur drug sogs gsung rgyun thor bu ba 'ga' bzhugs so རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དྲུག་སོགས་གསུང་རྒྱུན་ཐོར་བུ་བ་འགའ་བཞུགས་སོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 35. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2022
Tibetan Publications · Volume
Rtsa gsum dam can spyi'i gtor 'bul rgyun khyer snying por khril ba'i 'grel pa dbang chen khros pa'i hU~M gi nga ro zhes bya ba bzhugs so
2021
Tibetan Publications · Volume
Sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs
sgrol dkar sgrub thabs dang khrid yig phyogs bsgrigs སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gnyis pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 34. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po
sher snying 'grel ba phyogs bsgrigs pad dkar chun po ཤེར་སྙིང་འགྲེལ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པད་དཀར་ཆུན་པོ་. Blo gros mtha' yas pa'i mdzod deb phreng so gcig pa, Rigpe Dorje Study Series - Vol. 36. Kalimpong: Rigpe Dorje Publications, 2021.
2021
Tibetan Publications · Volume
Spyod 'jug shes rab le'i 'grel ba
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med padma rnam rgyal ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་. Byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i shes rab le'u'i mchan 'grel don gsal me long dang. Spyod 'jug sher le'i 'bru 'grel kun mkhyen bla ma'i gsung las btus pa rab gsal nor bu'i sgron me. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ལེའུའི་མཆན་འགྲེལ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་དང་སྤྱོད་འཇུག་ཤེར་ལེའི་འབྲུ་འགྲེལ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ Presentations of the Ninth Chapter of the Way of the Bodhisattva. Shechen Practice Series Vol. 12. New Delhi: Zhe chen dpe mdzod khang ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ Shechen Publications, 2021.
2022
Tibetan Publications · Volume
Yang ti bla ma sku gsum thugs thig gi chos skor (2022)
Skyabs rje 'khrul zhig rdo rje 'chang ngag dbang chos kyi blo gros rin po che. Yang ti bla ma sku gsum thugs thig gi chos skor. Solukhumbu, Nepal: Thupten Choeling Monastery Publications, 2022.
2021
Tibetan Publications · Volume
Yid bzhin mdzod kyi 'grel chung dang sems nyid ngal gso'i mchan 'grel
Zhe chen rgyal tshab 'gyur med pad+ma rnam rgyal. Theg pa chen po man ngag gi ba stan bcos yid bzhin rin po che'i mdzod kyi 'grel chung pad+ma dkar po'i 'khri shing dang rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i mchan 'gre' pad+ma dkar po'i phreng ba. Presentations of Longchempa's Wish Fulfilling Treasury and Resting In Mind Itself. Shechen Practice Series Vol. 13. New Delhi: Shechen Publications, 2021.