Semantic search

Tibetan Publications ·

Skyob pa 'jig rten mgon po'i rnam thar

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. 'bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi rnam thar snying bsdus འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2003.
Tibetan Publications · Volume

'bri gung grub dbang a mgon rin po che'i rnam thar

grub pa'i dbang phyug chen po a mgon གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་. grub pa'i dbang phyug chen po a mgon rdo rje 'chang gi rnam thar rags bsdus bka' brgyud bstan pa'i mdzes rgyan གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་རགས་བསྡུས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Sdom gsum (2007, Kagyu College)

rgyal dbang kun dga' rin chen, Phag mo gru pa and rig 'dzin chos grags. sdom gsum. Dehra Dun: Kagyu College, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Dad gdung yid kyi mchod sprin 'gyur khug stong gi rol mo

Tibetan Publications · Volume

Dbang lung man ngag gi bka' slob dang bka' khrid gces btus dang po

Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po ches bstsal ba'i dbang lung man ngag gi bka' khrid dang bka' slob gces btus dang po ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་བཀའ་ཁྲིད་དང་བཀའ་སློབ་གཅེས་བཏུས་དང་པོ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa

Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་གཉིས་པ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Dpal rgyal dbang karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i gsung gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus

Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. 7dpal rgyal dbang karma pa sku phreng gsum pa rang byung rdo rjes mdzad pa'i gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus ༧དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གཞུང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཀུན་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Collection

7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus

Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020
Tibetan Publications · Volume

Sman bla'i chos skor bdams bsgrigs

Various Authors. sman bla'i chos skor bdams bsgrigs སྨན་བླའི་ཆོས་སྐོར་བདམས་བསྒྲིགས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020.
Tibetan Publications · Volume

Dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i dka' 'grel tshigs su bcad pa mun sel sgron me dang sgrol ma skyabs bdun ma'i 'grel pa uta+pala'i chun po

Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་. dam pa'i chos dgongs pa gcig pa'i dka' 'grel tshigs su bcad pa mun sel sgron me dang sgrol ma skyabs bdun ma'i 'grel pa uta+pala'i chun po དམ་པའི་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་དང་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ་ཨུཏྤལའི་ཆུན་པོ་. Frederick, MD: Drikung Kagyu Tibetan Meditation Center, 1997.
Tibetan Publications · Volume

Rig gnas lnga'i rnam gzhag gsal bar ston pa blo gros pad+ma bzhad pa'i nyin byed

Rigzin, Khenpo Tsewang. rig gnas lnga'i rnam gzhag gsal bar ston pa blo gros pad+ma bzhad pa'i nyin byed རིག་གནས་ལྔའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་སྟོན་པ་བློ་གྲོས་པདྨ་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད་. Dehra Dun, India: Ngagyur Nyingma College, The Eastern Sun Group, 2005
Tibetan Publications · Volume

Sum rtags mu tig phreng mdzes

Tai Situpa, 8th ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་. yul gangs can pa'i brda yang dag par sbyor ba'i bstan bcos kyi bye brag sum cu pa dang rtags kyi 'jug pa'i gzhung ge rnam par bshad pa mkhas pa'i mgul rgyan mu tig phreng mdzes ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་བརྡ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གེ་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་. Delhi: Sherig Parkhang ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་, 2005.